FAQ

FAQ (Často kladené otázky)

Co je Plán mobility?

Plán mobility je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty atd. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.

Plán mobility se připravuje ve čtyřech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení.

Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

Proč mobilita?

Mobilita je označení pro pohyb lidí i věcí. Plán mobility se nezaměřuje pouze na opatření, která se týkají rozvoje dopravní infrastruktury, ale i na opatření, která mohou změnit dopravní chování obyvatel města Hradce Králové a jeho okolí.

Jak se mohu zapojit?

Do přípravy Plánu mobility se můžete zapojit v rámci veřejných diskusí nebo můžete své komentáře či náměty zaslat emailem (dotazy@hradecjede.cz) nebo poštou na Odbor rozvoje města, Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Na jaké druhy dopravy je Plán mobility zaměřen?

Plán mobility je zaměřen na pohyb lidí i věcí, proto se zaměřuje na všechny druhy dopravy, tzn. pěší, cyklistickou, veřejnou, automobilovou (včetně parkování a zásobování), leteckou i lodní.

Jak probíhá proces jeho tvorby?

Odborná firma (AFRY CZ s.r.o.) připraví koncept jednotlivých částí Plánu mobility (Analytická část, Návrhová část, a Akční plán SUMP). Tyto části se následně rozešlou k připomínkování odborné veřejnosti a vybraným organizacím.

Především však bude dokumentace k dispozici na webových stránkách, aby se s ní mohli seznámit i obyvatelé města Hradce Králové a okolí a mohli vyjádřit svůj názor, či zaslat připomínky a ovlivnit tak podobu Plánu mobility.

Po tomto procesu veřejné diskuse budou náměty a připomínky vyhodnoceny a bude vytvořen tzv. Čistopis dokumentu, který bude předložen voleným orgánům města ke schválení.

Kdo Plán mobility schvaluje?

Jednotlivé části Plánu mobility (Analýza, Návrh včetně Strategického environmentálního hodnocení (SEA), Akční plán) se projednávají v komisích města. Závěrečný výstup bude schválen zastupitelstvem města Hradce Králové.

Na jak dlouho Plán mobility platí, jak často se aktualizuje?

Příprava Plánu mobility probíhá jako cyklus. Předpokládáme, že každých 5 – 10 let bude proces Plánu mobility opět zahájen analýzou stavu dopravních systémů a návrhem vhodných opatření.

Kam se mohu obrátit, pokud mám připomínku nebo otázku?

Pokud máte dotaz nebo připomínku, můžete ji poslat na email: dotazy@hradecjede.cz, nebo také poštou na adresu Odbor rozvoje města, Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Plánuje vedení města veřejné diskuse?

Ano, v rámci přípravy Plánu mobility jsou plánované veřejné diskuse.

Další veřejné diskuse budou probíhat podle průběhu zpracování dalších částí Plánu mobility a termíny budou zveřejněny na www.hradecjede.cz

Comments are closed.