ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Zásobník projektů (opatření)

V následující tabulce je uveden kompletní Zásobník projektů (opatření), který obsahuje projekty mající vztah s projektem městského plánu mobility. V tabulce lze vícenásobně filtrovat dle čtrnácti Oblastí návrhu a dle příslušného Programového balíčku. Pokud hledáte konkrétní projekt, doporučujeme použít fulltextové vyhledávání v Zásobníku projektů. Zásobník projektů je neustále aktualizován, a to i na základě Vašich podnětů, za které děkujeme.

Zásobník projektů (opatření) úzce souvisí s Vizemi Plánu udržitelné mobility města Hradec Králové do roku 2040 a napomáhá k dosažení Strategických a specifických cílů.

NázevOblast NávrhuProgramový balíčekPopis projektuLokalizace Aktuální stav připravenosti projektuSpecialista projektu / kordinátor dotaceCelkové výdaje projektuVýdaje projektu na realizaciPředpokládané roční provozní nákladyRok ukončeníNositelZodpovědná osoba za projektPoznámkaZměněno
Areál Koželužna Hradec Králové (Kukleny) - Park III, Harmonie III, parterRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​Cílem projektu je vyřešení nepříznivé příp. krizové situace občanů v oblasti bydlení a zajištění stabilizace jejich bytové situace v rámci procesu sociálního začleňování.
V současné době je evidováno cca 200 neuspokojených žádostí o pronájem tzv. bytů zvláštního určení, které jsou provázány s výkonem sociální práce na obecním úřadě. Cílem projektu je posílení integrace zejména osob se zdravotním postižením, které vyžadují specifické služby, mají sníženou aktivitu a omezenou možnost společenské participace. V oblasti bydlení je potřeba reagovat na jejich různé potřeby z důvodu omezení pohybu, ale také závislosti na pomoci druhé osoby z důvodu ztížené soběstačnosti, jedná se zejména o osoby s postižením pohybového aparátu, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením a osoby s psychickým onemocněním. Do dané cílové skupiny spadají také osoby se zdravotním postižením z řad obvykle mladých lidí žijících se svými stárnoucími rodiči, lidí, kteří si přejí se osamostatnit a dosáhnout na samostatné bydlení. Někteří z nich však v případě samostatného bydlení vyžadují určitou přípravu – k čemuž slouží tzv. tréninkové byty s podporou intenzivnější terénní služby. Tito lidé se po získání dovedností mohou přestěhovat do samostatného bydlení vlastního nebo nájemního. Tam žijí samostatně, příp. s podporou terénních sociálních služeb.
Byty budou zařazeny do bytového fondu města a budou pronajímány v režimu tzv. bytů zvláštního určení. Všechny bytové jednotky budou splňovat kritéria plné bezbariérovosti, půjde o byty 2+kk a o byty 3+kk.
Dále zde vznikne jeden chráněný byt, denní stacionář pro seniory, který je integrován se střediskem osobní hygieny.
Součástí projektu bude rozšíření služby denního stravování pro seniory a služby chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením.
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení.
Realizace je podmíněna demolicí bývalého Stavofinal.
https://mapy.cz/s/delutapolo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]316 300 000,00 Kč316 300 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKAlena Knajflová19.05.2022 9:34
Areál Vrbenského a Gayerových kasárenRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Revitalizace areálu. V současné době probíhá zpracování DÚR na parkovací dům - ISP, DÚR na Gayerovy kasárna - KHK, Vrbenského kasárna jsou nyní předmětem jednání mezi městem a KHK o bezúplatném převodu KHK.

Ze strany města je třeba koordinovat tyto akce v součinnosti s přípravou revitalizace prostranství areálu.
https://mapy.cz/s/fegubecane["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Prováděcí dokumentace"]Machaňová Alena Ing.141 500 000,00 Kč140 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela14.06.2022 7:47
Benešova třída 2.-5. etapa - regenerace třídyRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Projekt navazuje na již ukončenou 2. Etapu Revitalizace Benešovy třídy v její střední části. Předmětem dalších etap projektu je vybudování nových podzemních garáží, stavební úpravy pěších a pojízdných komunikací v části této třídy a to včetně cyklostezek a parkovacích ploch. Dál budou v rámci projektu řešeny přilehlé křižovatky v obou částech Benešovy třídy. Celý prostor bude bezbariérový a bude doplněn vhodnou výsadbou stromů, keřů a travních ploch. Prostor bude doplněn novým kamerovým systémem a upraveným veřejným osvětlením.
https://mapy.cz/s/repohunoca["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.1 000 000 000,00 Kč990 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKMonika Palkosková16.05.2022 15:06
Bezbariérové trasy - doplnění a propojeníBezbariérovost komunikacíBezbariérové trasy
​Cílem projektu je zvýšit atraktivitu veřejného prostoru ve prospěch chodců se zaměřením na handicapované osoby, seniory, apod. pro samostatný a bezpečný pohyb v městském prostředí. Záměr současně řeší i zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu. Aktuálním pilířem projektu je bezbariérová trasa E (BTE).
V rámci projektu budou realizována tato opatření
- odstranění bariér na vybraných trasách
- doplnění vodících a ochranných prvků a linií
- plošné opravy havarijních úseků pěších komunikací
Délka celkové trasy je cca 4,5 km. Navrhovaná bezbariérová trasa E, jako navazuje na již dříve realizované trasy v centru města.
https://mapy.cz/s/joladofebaFrejvaldová Kateřina Ing.59 174 624,04 Kč56 674 624,04 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek18.05.2022 15:00
Bulvár FNHKRevitalizace veřejného prostoruZklidnění dopravy v obytných částech města
​Kompletní rekonstrukce hlavního bulváru FNHK. Spolupráce na studii KHK, kraj, město.
https://mapy.cz/s/gecefuleto0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Michaela Matoušová19.05.2022 9:34
D35 Hořice - SadováRůst vnější dopravySamostatný projekt
Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová čtyřpruhovou dálnicí. V celém rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté přejde do sítě silnic II.
třídy jako doprovodná silnice II/635.

https://mapy.cz/s/nekoluzuvu3 169 892 562,00 Kč3 169 892 562,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:56
D35 Sadová–PlotištěRůst vnější dopravySamostatný projekt
​Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 čtyřpruhovou dálnicí. Ta umožní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem Králové.
https://mapy.cz/s/redamesume
2 252 499 165,00 Kč2 252 499 165,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:01
Dopravně inženýrské opatření pro cyklisty Malšovický nadjezdRozvoj cyklistické dopravyIntegrační opatření pro cyklisty
​​Projekt řeší integrační opatření pro cyklisty a úpravy pro chodce na Malšovickém nadjezdu. Úpravy představují návrhu umístění vyhrazených /ochranných pruhů pro cyklisty a dalších opatření pro zajištěn propojení do ul. Náhon, Úprkova a Malšovická. Akce je koordinována s plánovanou opravou mostu.
https://mapy.cz/s/narutesona["Prováděcí dokumentace"]600 000,00 Kč500 000,00 Kč0,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek18.05.2022 14:05
Hvězda - úprava parteruRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt

Okrskové centrum Hvězda bylo postaveno jako součást základní občanské vybavenosti v rámci KBV (komplexní bytové výstavby) sídliště Moravské Předměstí na počátku 70. Let min. stol. Jeho architektonická podoba se za celých 40 let nezměnila. Přetrvala bez jakékoliv pozdější architektonické intervence či zásadní opravy do současnosti, proto stavební stav nese výrazný podpis plynoucího času. Všechny objekty slouží dodnes svému původnímu účelu (obchod, služby), mají své vlastníky a nájemce a jsou proto díky nezbytné běžné údržbě alespoň v provozně schopném stavu. Veřejný prostor mezi objekty – partner se spojujícími konstrukcemi – podílející se významně na celkovém působení centra Hvězda, zcela odpovídá způsobu bezúdržbové péče uplatňovanému po čtyři desetiletí.

https://mapy.cz/s/cevurogabo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]Machaňová Alena Ing.31 076 900,00 Kč30 000 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKDrahomíra Kůrková16.05.2022 16:52
I/35 v úseku MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka PlotištěBezpečnost a zklidňování dopravyPřeložky silnic I. třídy
​Účelem stavby je zvýšení kapacity silnice I/35 rozšířením na dělený 4pruh v úseku od mimoúrovňové křižovatky Plotiště, která je součástí dálnice D11, k OK u ČKD. K částečnému rozšíření silnice I/35 došlo již během realizace úseku D11 Hradec Králové – Smiřice, ovšem nestalo se tak v celém úseku, který je ukončen na okružní křižovatce Plotiště u ČKD.
https://mapy.cz/s/posotetoje["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]0,00 Kč0,00 Kč2024Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 14:10
Infrastruktura parkování jízdních kolRozvoj cyklistické dopravyParkování jízdních kol
Cílem projektu je plošně pokrýt zájmové oblasti města stojany pro jízdní kola, splňujícími moderní požadavky pro parkování a odstavování kol. V zájmu řešení jsou jak vybrané části města (např. centrum, lokální centra, apod.), ale také významné a atraktivní cíle cest (školy, nemocnice, služby, ...).

Mimo samostatné stojany pro kola je cílem i vytvoření podmínek pro kapacitní parkování (rozsáhlá stojanová hnízda a různé typy úschoven) ve formě odpovídající dané potřebě a charakteru území.

Projekt realizován postupně a navazuje na jeho 0.etapu v pěší zóně (ul. Švehlova a u Centrálu).

["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]18 200 000,00 Kč18 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek19.05.2022 13:40
Jižní propojeníRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt

Záměr řeší nový silniční úsek jako propojení silnice III/29810 (Hradec Králové - Vysoká nad Labem) a silnicí I/37 (Hradubická). Součástí nového úseku s přemostěním řeky Labe je i stezka pro chodce a cyklisty s napojením do ul. Březhradská.

https://mapy.cz/s/bogoderudu0,00 Kč0,00 Kčnení určenoÚdržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHKIng. arch. Brůna18.05.2022 15:10
Jižní spojkaRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
​​Projekt řeší umístění nové kapacitní silnic v úseku "Kukleny (Bláhovka) - Hradubická (Rašínova I/37). Jedná se o záměr umístění 4-pruhové směrově rozdělené komunikace s kapacitními okružními křižovatkami. Jedná se o záměr ŘSD ČR.
https://mapy.cz/s/judugacaze0,00 Kč0,00 Kč2028Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 15:11
Kampaň Bezpečné cesty do školyKampaně udržitelné mobilitySamostatný projekt
​Z týdenní kampaně, kdy rodiče nebudou moci vozit své děti přímo před budovu školy, může vzniknout trvalý stav ulice se zcela vyloučenou motorovou dopravou, což vytvoří příjemné prostředí pro děti přicházející do školy.
110 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:32
Kampaň zaměřená na bezpečné zamykání kolKampaně udržitelné mobilitySamostatný projekt
​Kampaň s cílem upozornit cyklisty na správný způsob zabezpečení jízdního kola ve veřejném prostranství.
110 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:38
komunikace - k.ú. Malšova Lhota - rekonstrukce účelové komunikaceRozvoj komunikační sítěZklidnění dopravy v obytných částech města
Rekonstrukce účelové komunikace na pozemku p.č. 141/4 v k.ú. Malšova Lhota. Přístupová komunikace ke třem objektům a zahrádkářské osadě Písník. Nezpevněný povrch tvoří hluboké výmoly, které jsou při dešti plné vody a za sucha se zvedají oblaka prachu. Nutnost vypracování PD, plocha cca 367 m2.
3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kčnení určenoIng. Lucie Hartmanová17.05.2022 16:00
Křižovatka Resslova-PrůmyslováOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek
​V rámci projektu budou realizována tato opatření
 • bezpečné přechody pro chodce a přejezd pro cyklisty řízené světelnou dopravní signalizací
 • úpravy okolních dopravních ploch
https://mapy.cz/s/ceboruhomu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2018Statutární město Hradec Králové / SMHKPastucha18.05.2022 15:17
Křižovatka ul. Cihlářské s ul. Dvorskou a K Meteoru v Hradci Králové - řešeníOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek

​Předmětná stavba zajistí zvýšení bezpečnosti ve vlastní křižovatce usměrněním dopravy, zvýší bezpečnost chodců při přecházení ul. Dvorská realizací nasvětleného přechodu pro chodce.

https://mapy.cz/s/fomejabahu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]1 113 770,00 Kč1 000 000,00 Kč2019Technické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKIng. Lucie Hartmanová18.05.2022 15:18
Kuklenský podjezdRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt

Hradec Králové, je stejně jako Pardubice (v českém kontextu) cyklistické město s dobrými terénními i klimatickými podmínkami pro tento druh dopravy. Stávajíc síť cyklistických komunikací však není kompaktní a vzájemně propojená, uživatelům nenabízí odpovídající kvalitu v plynulosti a bezpečnosti dopravy. Současně Hradec Králové (stejně jako ostatní česká města) trpí tím, že v průběhu 2. poloviny 20. století (mimo jiné v souvislosti s rozvojem automobilismu) byly jejich ulice postupně utvářeny a přetvářeny zejména s ohledem na dopravu motorovou – a bezmotorová doprava byla spíše opomíjena.


„Kuklenský podjezd“ zajišťuje mimoúrovňové křížení Gočárovy, resp. Pražské třídy se železničními tratěmi č. 020 HK-Velký Osek a č. 031 HK-Pardubice. Tyto železniční tratě tvoří významné bariéry mezi centrem města jeho západní částí a právě kuklenský podjezd je jedním ze dvou možností mimoúrovňového propojení Kuklen s centrem města. Vlastní řešení, šířkové i výškové uspořádání podjezdu včetně nekvalitních optických podmínek, odvodnění, apod. však přinášejí naopak značná bezpečnostní rizika zejména pro chodce a cyklisty, v případě častých nehod i značná zdržení důležité linky MHD.

https://mapy.cz/s/domakehoru127 000 000,00 Kč117 000 000,00 Kč2028Správa železnic, s.o. /SŽ18.05.2022 15:19
Lesní cesta HK067 K DubuRozvoj cyklistické dopravyCykloturistické stezky a trasy

​Zpevnění povrchu stávající lesní cesty s cílem zlepšení podmínek rekreační uživatele lesa a současně i pro lesní práce Městských lesů HK.

https://mapy.cz/s/kejumezava["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení","Vydané stavební povolení/ohlášení stavby"]11 230 000,00 Kč11 000 000,00 Kč2025Ing. Drahomíra Kůrková18.05.2022 15:19
Letiště - uzavřená část - revitalizace pojezdových plochVodní a letecká dopravaInfrastruktura letiště

​Revitalizace pojezdových ploch v uzavřené části letiště. Požadavek LSHK na základě kontrol UCL

https://mapy.cz/s/memovenuhu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]30 800 300,00 Kč30 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Drahomíra Kůrková16.05.2022 10:29
Letiště Hradec Králové - využití a rozvoj areáluVodní a letecká dopravaInfrastruktura letiště
​Stanovení koncepce využití a možného rozvoje letiště Hradec Králové.
https://mapy.cz/s/cehatubapa["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]Machaňová Alena Ing.254 800 000,00 Kč250 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Jan Sedunka16.05.2022 10:29
Loděnice na Orlici TJ Sokol (kánoistická) - celková rekonstrukceVodní a letecká dopravaVodní doprava
Existují 3 varianty

A. - je vytvořená studie, která zahrnuje potřeby oddílu. Počítá s novým dvoupodlažním objektem z tradiční zděné výstavby. Rozpočtový náklad cca 18-20 mil. Kč + DPH.

B. - úprava studie - rozdělením objektu do dvou částí, halová část netopená a topená část se sociálním zázemím, lze ušetřit cca 30% nákladů. Rozpočtový náklad cca 13 - 15 mil. Kč + DPH.

C. - lze realizovat potřeby oddílu systémem výstavby - koupě použitých kontejnerových buněk, které vytvoří sociální zázemí a dostavbou lehké haly vytvořit ostatní prostory oddílu (skladby, dílnu..) při ověření trhu s bazarovými kontejnery - předpoklad cca 8 mil. Kč + DPH
https://mapy.cz/s/batacomenu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení","Vydané stavební povolení/ohlášení stavby"]Kupková Lucie Ing.20 000 000,00 Kč20 000 000,00 Kč2021Statutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela18.05.2022 15:20
Lokalita Aldis - veřejné prostranstvíRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt

Jedná se celkovou revitalizaci veřejných prostranství lokality Aldis na základě zpracované studie veřejného prostranství. Celý projekt navazuje na aktuální realizace lávky přes Labe a novostavbu budovy ČSOB.

Předmětem revitalizace jsou jednotlivá dílčí veřejná prostranství

 • Nábřeží,
 • Pilňáčkova ulice - městský bulvár,
 • ulice Akademika Bedrny,
 • parkový pás,
 • Collinova ulice,
 • náměstí a severojižní ulice,
 • pěší zóna,
 • uličky a ostatní prosotry mezi budovami,
 • ulice Ludovíta Štůra.

https://mapy.cz/s/duheleteda["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]281 680 000,00 Kč281 400 000,00 Kčnení určenoTechnické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 9:36
Marketingová podpora a zlepšení informovanosti cestujících ve veřejné dopravěKampaně udržitelné mobilitySamostatný projekt
​Cílem projektu je navýšení počtu cestujících v prostředcích VHD a zvýšení jejich spokojenosti
102 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:41
Mileta - napojení křižovatky Mileta na FNHKRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
Stavba „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta“ je dlouhodobě připravovanou stavbou dopravní infrastruktury jejíž náplní je přestavba dopravně a prostorově nevyhovující křižovatky, která se dotýká silnic a místních komunikací tří investorů (stavebníků).
Ředitelství silnic a dálnic ČR - silnice I/31 (Sokolská ulice)
Královéhradeckého kraje - silnice III/298 10 (Zborovská ulice)
Statutárního města Hradec Králové - místní komunikace (napojení na FNHK, napojení na Benešovu třídu, kanalizace v ul. Zborovská)
Ředitelství silnic a dálnic ČR - zvýšení propustnosti II. městského okruhu (silnice I/31)
(ŘSD ČR) - zvýšení bezpečnosti silničního provozu, pěších a cyklistů (mimoúrovňové křížení motorové a nemotorové dopravy)
Královéhradecký kraj - zvýšení kapacity silnice III/298 10 v napojení na (KrHK) II. městský okruh
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu, pěších a cyklistů (doplnění chodníků, cyklistických stezek a přechodů)
- zlepšení a zrychlení příjezdu do Fakultní nemocnice HK, přímé napojení Záchranné zdravotní služby na III/29810
Statutární město Hradec Králové - zlepšení propustnosti příčného propojení centra města (Město HK) s Třebší a Moravským předměstím
- zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty při křížení II. městského okruhu (mimoúrovňové křížení podchody)
- napojení Benešovy třídy na III/298 10
- doplnění zastávek MHD
https://mapy.cz/s/besujahufeMachaňová Alena Ing.90 000 000,00 Kč90 000 000,00 Kč2025Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČRLeoš Novotný19.05.2022 11:42
Modernizace trati HK - Chlumec n/CIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​Zdvoukolejnění trati a její modernizace na rychlost 160 km/h. V rámci stavby dojde k nahrazení stávajícího přejezdu v ul. Pardubická novým podjezdem, přejezd v ul. Kudrnova bude zrušen a nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty. Nový podchod pro chodce a cyklisty bude vybudován i v ul. Panelárna a bude připraven i u Labského náhonu pro výhledový záměr cyklostezky podél tohoto náhonu.
https://mapy.cz/s/nonunajuda["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]2 020 000 000,00 Kč2 000 000 000,00 Kč2028Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna18.05.2022 14:13
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem – Hradec Králové (mimo)Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​​Předmětem 1. etapy stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice Hradec Králové hl. n., která bude zahrnovat přestavbu vybraných kolejových rozvětvení, přípravu na zdvoukolejnění některých zaústěných tratí a rovněž výstavbu nového ostrovního nástupiště. Cílem 2. etapy stavby je rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h. Kromě zdvoukolejnění je předmětem stavby zejména rekonstrukce stanice Opatovice nad Labem-Pohřebačka, kde budou odstraněna stávající nástupiště. Náhradou za ně dojde k vybudování nové zastávky Březhrad.


Výstavba podchodů pro chodce a cyklisty Honkova, Bezručova, výstavba podjezdu v ul. Kuklenská a rekonstrukce podjezdu Gočárova - investice města v návaznosti na investici SŽDC - modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové. Stávající dopravní kapacita železniční tratě je vyčerpána a prvky železniční tratě se pohybují na hranici životnosti. Proto se klade za cíl, v návaznosti na současný stav železniční tratě, zvýšit kapacitu železniční dopravní cesty, zmírnit vliv nepravidelností v dopravě, zajistit spolehlivý provoz, zvýšit bezpečnost provozu a celkově zvýšit kvalitu této železniční dopravní cesty. Aby bylo dosaženo cílů je nezbytně nutná rekonstrukce všech prvků železniční tratě, zdvoukolejnění železniční tratě, zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h a tím i zkrácení jízdních dob. V rámci projektu a rekonstrukce trati v Hradci Králové je nutné rozšíření podjezdu na Gočárově ulici a rekonstrukce 3 úrovňových křížení&%2358; Honkova, Kuklenská (nově podjezd), Bezručova a Březhradská.
https://mapy.cz/s/bemamumada1 470 000 000,00 Kč1 450 000 000,00 Kč2028Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 9:37
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Jaroměř (mimo)Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Cílem stavby je zdvoukolejnění tohoto úseku a zvýšení traťové rychlosti. Na základě výsledků studie proveditelnosti na VRT může být tento úsek využit v rámci vysokorychlostního spojení do Polska.
https://mapy.cz/s/dukomukecu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]1 510 000 000,00 Kč1 500 000 000,00 Kč2035Správa železnic, s.o. /SŽ18.05.2022 14:14
Modernizace železniční trati HK - Týniště n/O.Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​Zdvoukolejnění trati a její modernizace na 160 km/h. Součástí stavby je rozšíření a prohloubení podjezdu v ul. Akademika Bedrny, výstavba nového podchodu pro pěší a cyklisty u žel. přejezdu v ul. Pouchovská, mezi Slezským Předměstím - ul. Severní a Skladištní oblastí - ul. Dřevařská, Podjezd v ul. Svinarská bude rozšířen pro budoucí napojovací komunikaci ze Severní tangenty na I/11 - ul. Bratří Štefanů. Negativem je zrušení lávky (bez náhrady), která je součástí stávajícího žel. mostu přes Labe.
https://mapy.cz/s/fatojalemu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]1 520 000 000,00 Kč1 500 000 000,00 Kč2029Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna18.05.2022 14:14
Napojení lokality PlachtaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace

Napojení lokality Plachta 4. ramenem křižovatky u Lidlu a novou komunikací podél resp. vnitřkem areálu Petrof. Další příprava záměru odložena do doby po rekonstrukci ul. Na Brně a křižovatky Brněnská x Na Brně a vyhodnocení v té době aktuálního stavu dopravy.

https://mapy.cz/s/fehocolomo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]0,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 11:05
Návrh dopravně inženýrských opatření pro cyklisty podjezd u SoutokuRozvoj cyklistické dopravyRozvoj stezek pro chodce a cyklisty
​​Stavební úpravy podchodu a podjezdu pro chodce a pro cyklisty u Soutoku s cíle zvýšení bezpečnosti. V minulosti realizovány úpravy dopravního značení pro obousměrné zprůjezdnění podchodu/podjezdu. Stavební úpravy představují další nadstavbu pro lepší rozhledové poměry, možnosti pro zkvalitnění společného provozu chodců a cyklistů a zejména zajištění obousměrného provozu cyklistů na mostě.
https://mapy.cz/s/busavakame["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]1 100 000,00 Kč1 000 000,00 Kč0,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek18.05.2022 15:34
Nová zelenáRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt

Záměr řeší umístění nové místní komunikace propojující dnešní silnici I/11 od okružní křižovatky s ul. Zelená v Kuklenách s centrem města (ul. Pálenská - Za Škododvkou - Pražská). Komunikace by mimo svou dopravní funkci měla zajistit obsluhu celého rozvojového území Nová Zelená.

https://mapy.cz/s/cugamakono0,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 11:35
Nové autobusové a trolejbusové zastávkyŘízení a regulace dopravyDoplňování zastávek MHD v území
​Programový balíček zahrnuje doplnění nových zastávek v území. Kromě rozvojových území města (Letiště, Nová Zelená) zahrnuje například výstavbu zastávky Náměstí Svobody nebo zastávek v oblati vysokých škol (ulice Hradecká).
6 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:01
Odstavné parkoviště ve FarářstvíDoprava v kliduParkoviště
Záměr řeší úpravu městské plochy pro zajištění možnosti parkování a odstavování osobních vozidel na okraji města s vazbou na MHD (linky č. 12 a 14). Současně by tato kapacita bylo částečně vymezena pro rezidentní parkování obyvatel sídliště v oblasti ulic Jungmannova a Hrubínova. Předpokládá se fyzická úprava dnešní nevyužívané plochy v ul. Medkova - zpevnění povrchu, zajištění bezpečnosti, oplocení, vjezdový systém, apod.
https://mapy.cz/s/fezetarogu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 600 000,00 Kč5 400 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 11:38
Opatření pro cyklisty a MHD v ul. Štefánikova a PalachovaRozvoj cyklistické dopravyIntegrační opatření pro cyklisty
​​Opatření zlepšující podmínky pro MHD a nemotorovou dopravu v ul. Štefánikova a Palachova. Záměr představuje vhodnou kombinaci infrastrukturní preference pro MHD, integračních a ochranných opatření pro cyklisty. Cílem je i zvýšení komfortu a bezpečnosti chodců.
https://mapy.cz/s/fozelozuru2 300 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 15:06
Oprava autobusových a trolejbusových zastávekBezbariérovost komunikacíZastávky VHD
​​Opravy zastávek MHD a dopravně přípojných obcí z pohledu DP jako městského dopravce reagující na jejich nevyhovující stavebně technický stav a absenci bezbariérovosti
https://mapy.cz/s/herepuresa0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Milan Brokeš19.05.2022 11:41
Opravy stávajících stezek pro chodce a cyklistyRozvoj cyklistické dopravyOpravy MK
​Záměr představuje souhrn vybraných úseků stezek pro chodce a cyklisty, které vyžadují opravu a zkvalitnění povrchů a další úpravy. Jedná se zejména o stezky podél stromořadí a alejí, kde jejich kořeny poškozují povrch stezky. Konkrétně jde se např. o stezky podél obou řek, II.městského okruhu, ale i v centru města.
Převážně se jedná o asfaltové úseky stezek s lokálním a úsekovým poškozením jejich povrchu. S ohledem na blízkost stromů bude nutné volit ohleduplný způsob opravy, v některých případech bude dle současně zeleň nahrazena novou výsadbou (vždy s ohledem na zdravotní stav a vitalitu stromů).
https://mapy.cz/s/hupunateje30 250 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Milan Brokeš19.05.2022 11:43
Orlické nábřeží - obnova a revitalizace Revitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
​Jedná se o obnovu a revitalizaci Orlického nábřeží (alej na ochranné hrázi za Slávií, sady Vítězslava Nováka). Nábřeží Orlice tvoří vegetační klín procházející přes centrum města Hradec Králové k soutoku s Labe. Představuje přímé napojení na přírodní park Orlici a dále po proudu Labe s dalšími cennými částmi údolní nivy. Řeka Orlice tvoří v systému ekologické stability osu biokoridoru nadregionální úrovně. Prostředí podél břehů slouží ke krátkodobé rekreaci obyvatel města. Vegetační prvky nábřeží a přilehlého okolí Orlice představují významnou součást systému sídelní zeleně a propojení intravilánu města s krajinnou zelení.

Součástí zájmového území je historická alej na ochranné hrázi podél břehu. Stávající stav aleje charakterizuje výrazně zhoršený zdravotní stav, narušená stabilita stromů, omezené možnosti dalšího vývoje (v minulosti došlo k poškození při zvyšování protipovodňové ochrany). Alej je významným doprovodným vegetačním prvkem řeky a zároveň cesty vedoucí po hrázi. Je důležitou clonou podél sportovního areálu. Alej ústí do plochy veřejné zeleně, jejíž součástí jsou Sady Vítězslava Nováka. Zeleň v sadech vyžaduje regeneraci, část plochy je neudržována. Prostor Sadů není přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pěšiny jsou zarostlé, cestní síť je v nevyhovujícím stavu. V porostech podél břehu byl prokázán výskyt chráněného druhu, proto je velice nutné s porosty a vegetačními prvky v daném území pracovat velmi citlivě. Zajistit životaschopnost aleje provedením záchranných pěstebních opatření v kombinaci s novou výsadbou – s cílem udržení a posílení ekologické stability území.

Zajistit využití rekreačního potenciálu místa pro obyvatele města, rozšíření možností krátkodobé rekreace, zlepšení komunikačního propojení místa a návazností na další části města, zajištění bezbariérového vstupu do prostoru Sadů. Posílit stabilitu a funkčnost plochy parčíku (obohatit o další věková stádia stromů, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá perspektiva).

https://mapy.cz/s/jubobutaje["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 11:46
P+R Jungmannova - systém pro přestup na veřejnou dopravu – hromadný parking Doprava v kliduParkoviště P+R

Účinně nastavený a uživatelsky přijatelný systém přestupu z IAD na veřejnou dopravu na okraji města (s vazbou na Pardubice a D11) umožní postupnou regulaci statické i pohybové dopravy v centru města a zvýšení podpory a možností pro udržitelné formy dopravy. Realizací projektu se očekává podíl na snížení intenzit individuální motorové dopravy v centru města a s tím související zvýšení bezpečnosti dopravy.

Cílem projektu je -

1. zrealizovat a zprovoznit objekt kapacitního parkování motorových vozidel typu P+R

2. vytvořit systém pro přestup na veřejnou dopravu na okraji města s vazbou na dopravní propojení HK-Pardubice (I/37), Praha (D11) a Morava, severní Čechy (R35) včetně modernizace přestupového uzlu

3. zkvalitnit podmínky pro odstavení vozidel návštěvníků na okraji města

https://mapy.cz/s/lafazelevu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]303 000 000,00 Kč300 000 000,00 Kč2030Technické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 11:22
P+R Malšovická- systém pro přestup na veřejnou dopravu – kapacitní parking Doprava v kliduParkoviště P+R
​Účinně nastavený a uživatelsky přijatelný systém přestupu z IAD na veřejnou dopravu (případně na systém půjčovny nebo sdílení jízdních kol) u městského silničního okruhu umožní postupnou regulaci statické i pohybové dopravy ve vlastním centru města a současně zvýší podporu a možnosti pro udržitelné formy dopravy.
Realizací projektu se očekává podíl na snížení intenzit individuální motorové dopravy v centru města a s tím související zvýšení bezpečnosti dopravy a dále i nepřímá podpora udržitelných forem dopravy.
Cílem projektu je
 1. zrealizovat a zprovoznit plochu/y pro kapacitní parkování motorových vozidel typu P+R/P+B/P+G s kapacitou cca 470 odstavných a parkovacích stání
 2. vytvořit systém pro přestup na veřejnou dopravu u městského silničního okruhu včetně modernizace přestupového uzlu
 3. zkvalitnit podmínky pro odstavení vozidel návštěvníků u hlavního dopravního distributora města (silnice I/31) s dobrou docházkovou vzdáleností do centra
https://mapy.cz/s/mahapapove["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]36 090 000,00 Kč35 590 000,00 Kč2030Ing. arch. Petr Brůna18.05.2022 15:39
Park u MiletyRevitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
​​Vytvoření veřejného přístupného parku na pozemcích p.č. 600/44, 603/4, 603/5, 603/6,
603/7, 603/11, 606/36, 606/37, 606/38, 606/39, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/49, 606/62, 606/63, 606/64, 611/19, 611/35, 611/43, 613/10, 613/14, 613/34, 613/35, 617/1, 1285/1 v k.ú. Nový Hradec Králové.
https://mapy.cz/s/deneluvopo["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí"]6 000 000,00 Kč5 400 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová19.05.2022 11:54
Parkovací domy v HKDoprava v kliduSamostatný projekt
 • ​​Hradubická
 • Rožberk
 • FNHK
 • Kačnerka rozšíření
 • Sokol Eliščino nábřeží
1 000 000,00 Kč0,00 Kč2030ISP Hradec Králové, a.s.Ing. arch. Petr Brůna19.05.2022 12:05
Parkovací dům pro auta u FNHKDoprava v kliduSamostatný projekt

Výstavba nového parkovacího domu pro auta v areálu Fakultní nemocnice HK.


Na OHA připraveny podmínky prodeje pozemku pro stavbu parkovacího domu formou investorské soutěže.

DUR

https://mapy.cz/s/lubejadala["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]150 000 000,00 Kč150 000 000,00 Kč2030ISP Hradec Králové, a.s.Ing. arch. Petr Brůna19.05.2022 12:06
Parkovací dům TJ Sokol Doprava v kliduSamostatný projekt

Záměr řeší realizaci podzemního hromadného parkingu pod sportovním areálem (atletickým hřištěm) TJ Sokol HK jako součást územní studie veřejných prostranství lokality Aldis. Jedná se o další nabídku kapacitního parkování a odstavování vozidel pro centrum města a zónu Aldis.

https://mapy.cz/s/cakafumolu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]250 000 000,00 Kč250 000 000,00 Kč2030ISP Hradec Králové, a.s.Ing. arch. Petr Brůna19.05.2022 12:13
Parkovací politika města HK - parking management HKDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
Město Hradec Králové nemá mimo zónu ISP HK žádnou vlastní parkovací politiku, která by reagovala na aktuální potřeby obyvatel města, jeho dalších uživatelů (abonentů) a hostů. A právě parkovací politika představuje jeden z nejúčinnějších dopravních nástrojů města.

Záměr cílí na vznik funkčního a efektivního parkovacího managementu města (Městského parkovacího systému) zaměřeného na oblasti navazující na zóny ISP HK, zejména s vícepodlažní zástavbou a významnými cíli dopravních cest. Základem tohoto systému bude optimální kombinace jednotlivých regulačních a motivačních nástrojů tak, aby nebylo nutné realizovat maximální parkovací kapacity, ale naopak aby byly co nejefektivněji využity stávající možnosti vhodně doplněné moderními systémy řešení potřeb dopravy v klidu a nástroji, které ovlivňují dopravní poptávku i v této oblasti.


16 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek19.05.2022 11:48
Parkování před ZŠ SNPDoprava v kliduParkoviště

S žádostí školy souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. Úprava parkování před ZŠ SNP podél třídy SNP​. Pro zvýšení bezpečnosti chodců a dětí nas/vystupujících z vozidel zvážit například změnu z podélného parkování na šikmé s možností zúžení chodníku.

https://mapy.cz/s/fusenukafa2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2030Ing. Petr Voříšek17.05.2022 13:37
Parkoviště Plotiště n. L. - nové parkoviště před hřbitovemDoprava v kliduParkoviště
​​​S žádostí KMS souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. ​Vytvoření parkoviště pro návštěvníky hřbitova v Plotištích n. L. před jeho vstupem na pozemku
p.č. 135/4, k.ú. Plotiště nad Labem (ostatní komunikace ve vlastnictví MHK). Výdaje včetně patrně nezbytného prodloužení kanalizace pro odvodnění.
https://mapy.cz/s/hepozukecu16 500 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2030Ing. Petr Voříšek18.05.2022 15:42
Parkoviště ulice Polní - navýšení kapacity parkovištěDoprava v kliduParkoviště
​​Jedná se o provedení stavebních úprav dle legislativy a o investiční akci města. Změny parkování z podélného na šikmé a tím zvýšení kapacity parkovacích míst.
https://mapy.cz/s/gohelafebe5 000 000,00 Kč4 500 000,00 Kč2030Ing. Lucie Hartmanová19.05.2022 11:54
Páteřní cyklistické trasy města HKRozvoj cyklistické dopravySamostatný projekt
​Záměr představuje postupný vznik základních páteřních cyklistických komunikací města v radiálně okružní formě dle tradice města. Jedná se o celkové propojení města v intenci Západ-východ / sever-jih přes centrum města. Předpokladem je, že tyto páteřní trasy budou v nadstandardním provedení cyklistické komunikace s výrazným důrazem na kvalitu a bezpečnost.
Jedná se návaznost na již založený základ propojení oblasti hlavního vlakového nádraží - centra města a stávající tras podél řek a v městských parcích.
11 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna18.05.2022 16:36
Prodloužení trolejbusové linky v Plačicích a nová trol. měnírnaIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​Prodloužení trolejbusové linky MHD do centra Plačic a výstavba nové trol. měnírny. Prodloužení linky lze realizovat prodloužením trolejbusové trati nebo nasazením parciálních trolejbusů (s pomocným pohonem mimo trol. vedení)
https://mapy.cz/s/lejareconu0,00 Kč0,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHK18.05.2022 14:20
Propojení Durychova - Benešova třídaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Propojení ulic Durychova a Benešova třída (vznik nové komunikace a chodníku).
https://mapy.cz/s/fetomeceha0,00 Kč0,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHK18.05.2022 14:20
Přechod pro chodce - Sekaninova uliceBezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy

​S žádostí KMS souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Vytvoření nového přechodu pro chodce přes ulici Sekaninova​ v blízkosti točny autobusu.

https://mapy.cz/s/cocusedeke2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kčnení určenoIng. Petr Voříšek19.05.2022 9:47
Přechod pro chodce - ul. VlčkovickáBezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy

​Na základě požadavku KMS plačice a souhlasného stanoviska pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě ze dne 15.9.2015. Přechod je požadován v blízkosti ul. Ořechová (školka) dle platných norem s nasvícením. V místě se nachází inženýrské sítě.

https://mapy.cz/s/funepelesu450 000,00 Kč400 000,00 Kč201817.05.2022 14:49
přechod pro chodce - Ulice Dvorská - rekonstrukce Bezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy

S návrhem OD souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Rekonstrukce přechodu pro chodce přes ulici Dvorská u křižovatky s ulicí Pálenecká.

Včetně opravy přechodu, osvětlení​, vozovky, bezpečnostního povrchu Rocbinda,...

https://mapy.cz/s/puletajabo3 300 000,00 Kč3 000 000,00 Kčnení určenoIng. Petr Voříšek18.05.2022 16:37
Přechod pro chodce v ulici Severní, Lužická, Slezská a Na DrážkáchOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​Na základě požadavku MŠ Sever a místní KMS a po souhlasném stanovisku pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě zaládáme požadavek na normový přechod s nasvícením v ul. Severní, Lužická, Slezská a Na Drážkách

https://mapy.cz/s/nakosefecu2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKLucie Hartmanová19.05.2022 12:21
Přeložka ulice Kladská (silnice II/308)Rozvoj komunikační sítěPřeložky silnic II. a III. tříd
​​​Přeložka silnice II/308 v úseku Slatina - Stoletá. Záměr se skládá ze 2 úseků - mezi Slatinou a silničním nadjezdem přes železniční trať (ul. Vážní) a mezi silničním nadjezdem a silnicí I/11 ul. Bratří Štefanů kolem Hradecké pekárny. Jedná se tak o 2 samostatné stavby.
https://mapy.cz/s/fumupegobo0,00 Kč0,00 Kč2035Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHK18.05.2022 16:38
Přeložky silnic II. tříd mimo HKRůst vnější dopravyPřeložky silnic II. tříd mimo HK
​Programový balíček zahrnuje výstavbu 9 přeložek mimo zastavěná území města a obcí. Jedná se o silnice II/324 (Nechanice), II/323 (Nechanice), II/324 (Stěžery), II/323 (Dobřenice), II/308 (Černilov), II/308 (Libřice), II/299 (Třebechovice pod Orebem), II/298 (Krňovice) a II/298 (Třebechovice pod Orebem)
1 000 000 000,00 Kč1 000 000 000,00 Kč2035Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:00
Rekonstrukce křižovatky Brněnská Na BrněOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek
​​Zkapacitnění křižovatky a zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.
https://mapy.cz/s/lesujehefu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]40 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKAlena Knajflová19.05.2022 12:25
Rekonstrukce křižovatky ParlamentOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek
​​Rekonstrukce křižovatky s novým ramenem napojujícím nové skladovací haly. Křižovatka nově světelně řízená.
https://mapy.cz/s/kanogovuro0,00 Kč0,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 12:23
Rekonstrukce křižovatky Pilňáčkova x Akademika BedrnyŘízení a regulace dopravyRekonstrukce křižovatek
​Projekt řeší potřebu zkapacitnění křižovatky, jejíž kapacity se již dnes blíží k vyčerpání. Křižovatka tak není připravena na rozvoj území severně od ní (Severní zóna, letiště).
https://mapy.cz/s/hekoboreca
0,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:07
Rekonstrukce křižovatky Pospíšilova x PouchovskáŘízení a regulace dopravyRekonstrukce křižovatek
​Projekt řeší zvýšení bezpečnosti na této křižovatce. Potřeba zvýšení bezpečnosti vyplývá z názorové mapy.
https://mapy.cz/s/mucujejude0,00 Kč0,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:11
Rekonstrukce křižovatky U SouduRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​​Záměr představuje celkovou rekonstrukci křižovatky na vnitřním městském okruhu s ulicemi Komenského-Mýtská-Nezvalova. Hlavním cílem je zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a MHD.

Nadstavbou záměru dle studie KMS HK historický střed může být parkovací kapacita v nově dostupném podzemní a variantami dalšího rozšíření pod ul. Komenského.


https://mapy.cz/s/gefajefosa65 000 000,00 Kč60 000 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna18.05.2022 16:38
Rekonstrukce oblasti podchodu u KauflanduBezpečnost a zklidňování dopravyRozvoj stezek pro chodce a cyklisty
​​Jedná se o přestavbu okolí podchodu a podjezdu s cílem odstranění současných značných bezpečnostních rizik (střety cyklistů a chodců). Podchod dnes zajišťuje důležité propojení oblasti Šikových sadů na stezky podél silničního okruhu a Piletického potoka.
https://mapy.cz/s/metufocono5 300 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK18.05.2022 16:38
Rekonstrukce přestupního uzlu u žst. Hradec Králové – Slezské PředměstíRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
V návaznosti na modernizaci žst. HK - Slezské Předměstí, související s modernizací trati na Týniště n. O., rekonstrukce a dostavba navazující pěší a cyklistické infrastruktury s provazbou na zastávky MHD, součástí řešení budou i pobytové prostory v zeleni s nezbytným mobiliářem (lavičky, odp.koše) a uschovna jízdních kol
https://mapy.cz/s/jebadarozu55 000 000,00 Kč50 000 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:16
Rekonstrukce silnice č. III/29810 v úseku Duran – Vysoká n. L.Revitalizace veřejného prostoruRekonstrukce silnic II. a III. tříd
Silnice č. III/29810 je
krajskou komunikací a plánovanou rekonstrukci řeší ÚDRŽBA SILNIC KHK.​ Realizace je rozdělena do tří etap.&%23160; 3.etapa (Duran - odbočka na Roudničku) je sdruženou investicí města HK s KHK. V rámci uvedené etapy dojde k úpravě uličního profilu a budou řešeny&%23160;problémy s&%23160;místní dopravou,
zejména pěší, plánovanou rekonstrukcí silnice a křižovatek (přeměna na okružní
křižovatky).
https://mapy.cz/s/cehudujesa["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]0,00 Kč0,00 Kč2027Ing. Jandík14.06.2022 11:50
Rekonstrukce třídy Karla IV.Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Záměr představuje kompletní rekonstrukci třídy Karla IV. včetně podchodu "Centrál" a souvisejícího území. Jedná se o celkovou revitalizaci dnes již téměř havarijního veřejného uličního prostoru třídy a okolních ulic včetně důležitého městského podchodu. Projekt představuje vznik moderního městského veřejného prostoru s vyváženou pobytovou, dopravní a obchodní funkcí. Důležitou součástí projektu je celková obnova zeleně na této významné městské radiále. Ideálním postupem řešení je moderní participační přístup za účasti veřejnosti a dotčených partnerů s cílem projednání všech zásadních problémů řešení.
https://mapy.cz/s/mecalomoto["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]135 500 000,00 Kč135 000 000,00 Kč2040Ing.arch.Petr Brůna19.05.2022 11:57
Rekonstrukce ul. Brněnská vč. Svatováclavského nám.Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Jedná se o celkovou rekonstrukci centrálního veřejného prostranství na Novém Hradci Králové – Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice. Projekt řeší koncepci dopravy (motorové i nemotorové - MHD, cyklostezky, přechody atd.), koncepci zeleně a prvky drobné architektury. V současné době je veřejný prostor, kde se nachází občanská vybavenost této městské části, zcela bez koncepce a s povrchy a prvky v havarijním stavu.
https://mapy.cz/s/pojalejeve["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]90 000 000,00 Kč90 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Dana Kolková19.05.2022 11:58
Rekonstrukce ul. Palachova a křižovatky s ul. M. HorákovéOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
Jedná se o návrh přestavby Palachovy ul. ze 4 pruhu na 2pruh s novými podélnými park.stáními. Řešení zohledňuje pohyby cyklistů a pěších v území. Studie řeší návrh úpravy stávající průsečné křižovatky Palachova / Milady Horákové / Brožíkova jako okružní křižovatku, která by výrazně zvýšila bezpečnost a plynulost v provozu na této křižovatce. Alternativní řešení představuje řízení křižovatky signalizací. Požadavek vznikl od místní KMS a DPMHK.
https://mapy.cz/s/nupegupoke["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]36 268 320,00 Kč36 268 320,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Schiller18.05.2022 16:42
Rekonstrukce ulice BřezhradskáRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
​​Celková rekonstrukce ulice Březhradská s cílem odstranění dopravních závad a zvýšení bezpečnosti pro všechny uživatele, zejména pak pěší a cyklisty. Součástí záměru je také výstavba nové cyklostezky a rekonstrukce křižovatky ul. Březhradská a Rovná do podoby nové okružní křižovatky.
https://mapy.cz/s/pulesasoro["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]23 000 000,00 Kč20 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna18.05.2022 14:49
Rekonstrukce ulice Zborovská a zastávek MHDOpravy komunikacíSamostatný projekt
​​​Rekonstrukce silnice III/29810 v úseku Mileta - Duran. včetně rekonstrukce zastávek MHD (Třebeš odbočka a Univerzita Obrany). Projekt navazuje na další významné rozvojové - Křižovatky Mileta, napojení FNHK, univerzitní kampus, rozvj a reálu FNHK a „Silnice III/29810 Vysoká nad Labem – Hradec Králové (Třebeš)“.
https://mapy.cz/s/buborubeze0,00 Kč0,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 9:47
Revitalizace přednádražního prostoru (přestupního uzlu) HK-Slezské PředměstíRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​Projekt spočívá v kompletní rekonstrukci přednádražního prostoru s důrazem na krátké a pohodlné trasy pěší dopravy mezi nástupišti stanice a zastávkami MHD. Součástí je rekonstrukce zastávek MHD, výstavba parkoviště typu B+R a malého P+R.
https://mapy.cz/s/mefafetave
0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:04
Revize systému tzv. časových zásobovacích okenZásobování městaSamostatný projekt
​Principem opatření je zhodnocení jednotlivých lokalit s omezením zásobování do tzv. časových oken a úprava nastavení tak, aby systém byl v rámci širšího centra co nejjednodušší (co nejméně různých časových nastavení, maximálně 3 různá na město).
200 000,00 Kč200 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:09
Rozšíření silnice I/35 MUK Plotiště - ČKDBezpečnost a zklidňování dopravyPřeložky silnic I. třídy
​​Rozšíření stávající dvoupruhové komunikace do nového uspořádání děleného čtyřpruhu.
Účelem stavby je zvýšení kapacity silnice I/35 v úseku od budoucí mimoúrovňové křižovatky Plotiště, která je součástí plánované dálnice D11. K rozšíření silnice I/35 sice dojde již během realizace úseku D11 Hradec Králové – Smiřice, ovšem nestane se tak v celém úseku, který je ukončen na okružní křižovatce Plotiště.
https://mapy.cz/s/recuravaha0,00 Kč0,00 Kč2029Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 14:24
Rozšíření stezek podél II. městského okruhuRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt představuje rozšíření převážné části stezek podél II.městského okruhu na obousměrný provoz. Předpokladem je společná stezka pro chodce a cyklisty v šířce 4,0 m. na obou stranách okruhu. Jedná se zejména o seky podél ulice Sokolská a Gočárův okruh (jižní část II.okruhu), dále dle územních a funkčních možností.

Projekt navazuje na rekonstrukci SSZ pro chodce a cyklisty v rámci IDS HK.

https://mapy.cz/s/dazolosafa10 750 000,00 Kč10 000 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKKarel Šimonek18.05.2022 16:43
Severní tangentaRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
​​Přeložka silnice 1/11 v úseku HK - Třebechovice.
Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede překoná mostní konstrukcí dvoukolejnou trať a povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská. Trasa tangenty následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi. Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři a Hradec.
https://mapy.cz/s/cevupumoro["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]0,00 Kč0,00 Kč2035Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 14:24
Severní tangenta 0. etapa - "I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu"Bezpečnost a zklidňování dopravyPřeložky silnic I. třídy
​0. etapa Severní tangenty. Cílem stavby je přeložka silnice I/33 podél areálu ČKD včetně rekonstrukce OK u ČKD a nahrazení úrovňového přejezdu přes trať 041 novým nadjezdem.
https://mapy.cz/s/palureducu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]0,00 Kč0,00 Kč2027Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 14:25
Severní terasy a Žižkovy sadyRevitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
Revitalizace ploch zeleně, rekonstrukce a doplnění cestní sítě, zlepšení podmínek pro rekreaci, zlepšení mikroklimatických podmínek.
Integrovaný projekt je řešeno společné ÚR z důvodu odvodnění Severních teras do Žizkových sadů.
https://mapy.cz/s/jetedocude["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí"]146 000 000,00 Kč142 000 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKGabriela Aubusová12.05.2022 9:26
Severní zónaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Součástí návrhu rozvoje územ mezi ul. Akademika Bedrny-železniční tratí-ul. Pouchovská a Piletickým potokem je návrh nových dopravních propojení, pěších zón, stezek a veřejných prostranství. Součástí záměru je dále revitalizace Piletického potoka se zkvalitnění stezek pro chodce a cyklisty s novým napojení celé oblasti do centra města.
https://mapy.cz/s/dacacolopu2 500 000,00 Kč0,00 Kč2028Ing. arch. Petr Brůna19.05.2022 9:48
Stezka pro chodce a cyklisty CT 2 v úseku „Kamenný most“-Plácky-Skleníky“ TřebešRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
CÍLE ZÁMĚRU
Cílem projektu je zkvalitnění průchodu trasy Labské stezky přes urbanizované území města Hradec Králové, fyzické vybudování propojení „kamenný most“ zóna Aldis, dokončení značení v úseku Aldis – soutok Labe – Orlice, a revitalizace + fyzické doplnění asfaltové trasy v úseku soutok – „skleníky“ Třebeš s vazbou na realizovaný úsek "HK-Vysoká nad Labem".
POPIS TRASY
Začátkem trasy je konec realizovaného projektu Labské stezky v úseku Kuks – Hradec Králové u kamenného mostu přes řeku Labe v Pláckách. Zde je stávající ukončení této etapy. Na tuto stavbu chce projekt navázat pokračování po levé straně toku řeky Labe do oblasti zóny Aldis až do území Tyršova mostu. Dále bude provedeno značení v území Tyršův most – oblast u soutoku řek Labe a Orlice (nástupní plocha u FN HK). V návazném úseku FN HK (soutok) – Skleníky Třebeš bude provedena oprava stávajícího povrchu asfaltové stezky včetně vybudování chybějícího úseku v oblasti zahrádkářské kolonie a začátku ulice Machkova.
TECHNICKÉ PROVEDENÍ STAVBY
Celkové technické provedení předpokládá stezky v šíři 3,0 metru kopírující terén v oblasti břehu Labe s navázáním na stávající okolní stezky a chodníky. Technické provedení předpokládá stezku D2 – nemotorovou s asfaltovým krytem a zpevněnou krajnicí. V místech vedením podél toku Labe (úsek kamenný most – Aldis) bude stezka provedena v únosnosti 12,5 t pro potřeby pojezdu povodí Labe a možnosti údržby břehových porostů a břehů samotných. Celkové bude stezka doplněna vhodným značením, infopanely a osázena zelení.
https://mapy.cz/s/cejunavegu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Frejvaldová Kateřina Ing.24 760 000,00 Kč23 960 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKDdrahomíra Kurková18.05.2022 16:44
Stezka pro chodce a cyklisty CT14 v úseku most Železňák - Malšova Lhota Rozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Záměr představuje úpravy povrchu a novostavbu části plánované cyklotrasy č. 14 ve východní části města Hradec Králové v úseku od nemotorového mostu „Železňák“ ke stávající stezce pro chodce a cyklisty u zahrádkářské osady Rozkvět Míru. V úseku podél řeky Orlice zůstane zachováno dnešní šířkové uspořádání hráze, úpravy se budou týkat štěrkové a panelové komunikace podél loděnice, na konci celého úseku je pak navržena novostavba stezky.
https://mapy.cz/s/cojamujono["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Frejvaldová Kateřina Ing.4 350 000,00 Kč4 200 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKDrahomíra Kurková18.05.2022 16:44
Stezka pro chodce a cyklisty HK - Urbanická BrázdaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt řeší propojení pro cyklisty a chodce v úseku Plačického nadjezdu na trase mezi Hradcem Králové a Mikroregionem - Urbanická Brázda (obce Praskačka, Libčany, Kratonohy, aj.). Zejména se jedná o zajištění průchodu území Plačického nadjezdu a přechod tzv. Plačické spojky.
https://mapy.cz/s/bahazofuce["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]15 500 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK18.05.2022 14:25
Stezka pro chodce a cyklisty HK-StěžeryRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt řeší umístění stezky mezi Hradcem Králové a obcí Stěžery. Akce byla koordinována s přemostěním dálnice D11, s rozvojovou výstavbou ve Stěžerách a do Hradce Králové bude stezka zatím provizorně svedena přes okružní křižovatku do ul. Zelená.
https://mapy.cz/s/fozacohaha["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.15 400 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2023Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR18.05.2022 16:45
Stezka pro chodce a cyklisty Plačice - KuklenyRozvoj cyklistické dopravyRozvoj stezek pro chodce a cyklisty

​Záměr řeší návrh umístění stezky pro chodce a cyklisty, resp. chodníku a související dopravní opatření v úseku Plačice - Kukleny v ulici Vlčkovická a Pardubická.

Projekt vyřeší bezpečné vedení zejména chodců v daném úseku a současně zkvalitní podmínky pro cyklisty formou ochranných a integračních opatření.

https://mapy.cz/s/fatakanazo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek18.05.2022 16:46
Stezka pro chodce a cyklisty Stříbrný rybník - SvinaryRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

Záměr řeší umístění dokončení úseku stezky pro chodce cyklisty mezi Stříbrným rybníkem a městskou částí Svinary. Pro záměr byla v minulosti zpracována projektové dokumentace, ale dosud se nepodařilo zajistit dotčené pozemky. Cílem je zajistit dobré nemotorové napojení Svinary na město.

https://mapy.cz/s/jesacereba10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:42
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Bratří ŠtefanůRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklistyStezka pro pěší a cyklisty v ulici Bratří Štefanů Hradec Králové v úseku "Stoletá - Parlament" je nezbytná nejen pro bezpečnost a obsluhu jednotlivých cílů v dané lokalitě, zajišťuje vazbu dále na Blešno a Svinary. Délka úseku je cca 2,7 km.
https://mapy.cz/s/jomolupaza["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]30 350 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 12:00
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. BrněnskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Jde o společnou stezku pro chodce a cyklisty v ul. Brněnská v úseku "Moravský most - II.městský okruh".
https://mapy.cz/s/mumakufuzu10 500 000,00 Kč10 000 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:44
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. KlacovskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt představuje umístění stezky pro chodce a cyklisty v ulici Klacovská při její severní straně v úseku mezi Svobodnými Dvory a městskou částí Chaloupky. Projekt navazuje na již realizované úpravy přemostění dálnice D11 a záměr výstavby nového sportovního hřiště u ZŠ Svobodné Dvory. Současně je projekt koordinován s probíhají přípravou komplexních pozemkových úprav v této oblasti (i realizačně). Vzniknout by tak mohla nemotorová komunikace jako mezi Slatinou a Černilovem.
https://mapy.cz/s/degotecuse["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek19.05.2022 8:45
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Kladská (HK-Slatina)Rozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Projekt řeší umístění nové chráněné případně integrační infrastruktury pro cyklisty a chodce s cílem zajištění jejich bezpečnosti v úseku podél silnice II.třídy. Jedná se mj. o napojení městské části Slatina na systém cyklokomunikací města.
https://mapy.cz/s/cezenatezo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Drahomíra Kůrková19.05.2022 12:00
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. PardubickáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

Projekt řeší chráněnou infrastrukturu pro chodce a cyklisty podél ulice Vlčkovická a Pardubická v Plačicích a Kuklenách. Hlavním cílem je mj. napojení obchodní zóny a Kuklen na městskou část Plačice.

https://mapy.cz/s/pofubepuvu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 200 000,00 Kč6 000 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:49
Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého - 1. etapaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt představuje realizaci další etapy stezky pro chodce a cyklisty z centra města do městské části Věkoše. Jedná o záměr společné stezky pří západní straně silnice III.třídy. Záměr je stavebně i projektově koordinován s připravovanou rekonstrukcí silnice (Královéhradecký kraj). Součástí záměru jsou i doplnění chodníku na východní straně ulice Jana Černého.
https://mapy.cz/s/dacuzeduho["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]6 464 364,00 Kč6 464 364,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Radka Hartmanová19.05.2022 8:50
Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého – 3. etapaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt představuje realizaci další etapy stezky pro chodce a cyklisty z centra města do městské části Věkoše. Jedná o záměr společné stezky pří západní straně silnice III.třídy. Záměr je stavebně i projektově koordinován s připravovanou rekonstrukcí silnice (Královéhradecký kraj). Součástí záměru je příprava a koordinace s navazující stezkou Věkoše-letiště.
https://mapy.cz/s/pemapesava["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]6 400 000,00 Kč6 000 000,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Radka Hartmanová19.05.2022 8:50
Stezka pro chodce a cyklisty Věkoše - letištěRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

​Projekt řeší umístění stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/29912 (ulice J.Černého) v úseku "restaurace U Letců - letiště". Návrh umístění navazuje na navrženou stezku v rámci řešení ulice Jana Černého s jejím převedením v oblasti restaurace U Letců na východní stranu silnice k nové rozvojové bytové zástavbě.

Jde o návrh umístění stezky mimo prostor silnice s cílem zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

https://mapy.cz/s/beradopapa["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]9 900 000,00 Kč9 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek 18.05.2022 9:45
Stezka pro pěší a cyklisty Tesco - MakroRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace

Stezka v úseku Tesco - Makro je součástí celého dopravního a dosud chybějícího propojení v komerční zóně Hradubická v úseku od kruhové křižovatky u Decathlonu k ul. Rovná. Aktuálně je zajištěno potřebné území a v přípravě celá stavba, jejích součástí jsou i chodníky, zastávky MHD, apod.

https://mapy.cz/s/hojahanora30 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:51
Stezka v ul. MrštíkovaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Opatření pro chodce a cyklisty v ul. Mrštíkova v úseku Jana Masaryka - Náhon. Projekt v návrhu upřesní jednotlivé možnosti a kombinace vedení cyklistické dopravy formou ochranných a integračních opatření.
https://mapy.cz/s/jugesotero2 500 000,00 Kč2 000 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKKarel Šimonek 19.05.2022 9:49
Stezka v ul. ZborovskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Realizace nové infrastruktury pro chodce a cyklisty podél silnice III/29810 (předpoklad při její západní straně). Součástí projektu je doplnění chybějících napojení a koordinace s opravou silnice (samostatná akce). Realizací tohoto úseku dojde k doplnění celé stezky od křižovatky Mileta do Třebše a na Moravské Předměstí podél této silnice.
https://mapy.cz/s/jeporozodo1 950 000,00 Kč1 200 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:51
Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitovRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Cílem je umístit nové zpevněné komunikace pro pěší v úseku "Zděná bouda - Lesní hřbitov" vč. související infrastruktury (mobiliář, rozcestníky, apod.). Stezka bude vedena mimo motorovou komunikaci lesním územím na levé straně Hradečnice (ve směru k lesnímu hřbitovu). Tato stezka zabezpečí bezpečný pohyb chodců v tomto úseku a vyřeší chybějící pěší propojení atraktivních cílů (odpočívek, rozcestníků, oddychových zón, lesní hřbitov, atd.).
https://mapy.cz/s/cacodojohu7 300 000,00 Kč7 000 000,00 Kč2022Statutární město Hradec Králové / SMHKHana Krumlová16.05.2022 9:27
Svobodné Dvory - parkování, zklidnění dopravy, odstranění závad Bezpečnost a zklidňování dopravyOrganizace dopravy
​Projekt řeší nová parkovací stání v ul. Spojovací před ZŠ, dále v ul. Dvorská. Celkové zklidnění dopravy v ul. Dvorská, Spojovací a Cihlářská a odstranění dopravních závad v křižovatce ulic Dvorská, K Meteoru a Cihlářská.
https://mapy.cz/s/fujelarecu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2026Ing. arch. Petr Brůna18.05.2022 16:07
U Grandu - Modernizace přestupního uzlu MHD „U Grandu“Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​V rámci projektu budou realizována zejména tato opatření
• úprava 2 nejvíce vytížených zastávek MHD města (mimo terminál HD) s nejvyšším počtem přestupních možností
• instalace moderního informačního a odbavovacího zařízení pro cestující
• celkové zklidnění městsky nejvíce exponovaného prostoru od IAD
• zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu (bezpečnost)
• zkvalitnění veřejného prostoru pro chodce na hranici MPR
• komplexní bezbariérovost
https://mapy.cz/s/fuzufunate["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]29 120 000,00 Kč26 620 000,00 Kčnení určenoIng. arch. Petr Brůna19.05.2022 12:01
Ul. Koutníkova rozšíření na 4pruh vč. nadjezduRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
Záměr rozšíření ulice Koutníkova na 4pruh včetně nadjezdu přes kolejiště. Financování a realizaci projektu zajišťuje ŘSD, město bude zajišťovat potřebné pozemky
https://mapy.cz/s/nutadenape["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]0,00 Kč0,00 Kč2035Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR11.05.2022 16:54
Ul. Zámeček - rekonstrukce komunikace a stabilizace svahuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​Komunikace je v havarijním stavu, je poškozená trhlinami a propadlím povrchem v důsledku sesuvu jižní strany komunikace. V součastné době je provoz na komunikaci zúžen do jednoho směru a provoz je řízen semafory.

Probíhá projektová příprava. Projekt bude řešit rekonstrukci komunikace vč. nového chodníku a stabilizaci svahu

https://mapy.cz/s/dunatunopo13 725 000,00 Kč13 000 000,00 Kč2022Statutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:53
Ulice "K Cikánu" rekonstrukce nezpevněné části uliceOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Celková rekonstrukce nezpevněné části ulice / provedení kanalizace. VO, jednostranný chodník, živice - vozovka (usnadnění údržby TSHK - zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti apod.)
Od ulice Modřínova pa ulici Jasanova pozemkové p.č. 487/14 k.ú. Kluky
https://mapy.cz/s/buzopevene25 000 000,00 Kč25 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová19.05.2022 12:01
ulice "U Fotochemy" celková rekontrukce vozovkyOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​celková rekontrukce vozovky a přilehlého chodníků v délce cca 250metrů

https://mapy.cz/s/puzubatupe4 200 000,00 Kč4 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová16.05.2022 10:49
Ulice /třída SNP za č. p. 581-6 - doprava v kliduOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
Jedná se o rekonstrukci obslužných komunikací a vybudování parkovacích míst za obytným domem č.p. 581-6 na třídě SNP a části ulice Lidická včetně prostoru průchodu se stáním pro kontejnery a rovněž veřejného osvětlení, součástí je i překládka ČEZ.
https://mapy.cz/s/logezusuke["Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení","Vydané stavební povolení/ohlášení stavby"]5 518 955,82 Kč5 518 955,82 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK19.05.2022 8:55
Ulice BorováOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací​Celková rekonstrukce nezpevněné části ulice / provedení kanalizace, živice před objekt čp. 176, jedná se o součást komunikace p.p.č. 190/15 v k.ú Svinary (usnadnění údržby TSHK - zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti apod.).
https://mapy.cz/s/nubofozavo8 500 000,00 Kč0,00 Kč2030ing. Lucie Hartmanová19.05.2022 12:02
Ulice Gočárova tř.Opravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Stavební úpravy Gočárovi ulice v úseku mezi Břetislavovou a Horovou ulicí. Jedná se o změnu dokončené stavby a její kompletní rekonstrukci. Spočívá ve výměně povrchů se zřízením jednosměrných cyklostezek na úkor chodníků, výměně osvětlení, obnově stromových alejí a osazení nového mobiliáře. Současně bude provedena obnova stávajících inženýrských sítí nebo případná přeložka. Náplní stavby je kompletní obnova uličního prostoru v celé jeho šíři.
https://mapy.cz/s/narekagezo["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]15 960 000,00 Kč15 200 000,00 Kč2030Knajflová Alena19.05.2022 8:56
Ulice Husova - vybudování chodníků a zpevněných plochRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Vybudování chodníků a zpevněných ploch v ul. Husova - znovu projektujeme od 12/2019. Probíhá fáze upřesnění podkladů a odsouhlasení konceptu řešení.

KMS požaduje doplnění celého uličního prostoru. IO bude zadávat novou studii.


https://mapy.cz/s/buconurage["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]13 269 695,00 Kč13 000 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný 12.05.2022 9:45
Ulice K Biřičce - vybudování chodníkuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Projekt iniciuje KMS Nový Hradec Králové. Jedná se o vybudování nového chodníku v dotčené lokalitě.
https://mapy.cz/s/lasupahome0,00 Kč0,00 Kč2030Čižmár Josef Ing.16.05.2022 10:51
Ulice K PotokuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Kompletní rekonstrukce ul. K Potoku.

https://mapy.cz/s/morafahava["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]400 000,00 Kč0,00 Kč2030Alena Knajflová19.05.2022 8:56
Ulice Lhotecká - vybudování nové komunikaceRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Ulice Lhotecká vybudování nové komunikace ze silnice č.III/29827 na pozemky města p.p.č. 216/4, p.p.č. 141/4 v k.ú. Malšova Lhota .
https://mapy.cz/s/luzuhebece1 700 000,00 Kč1 530 000,00 Kč2030Ing. Lucie Hartmanová19.05.2022 8:57
Ulice Librantická - vybudování nové komunikaceRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​​Nová komunikace vedoucí z ul. Librantická ze silnice č.III/3081 přes pozemky města HK(p.p.č. 588/1 silnice III/3081, p.p.č. 588/62, p.p.č. 588/63, p.p.č. 571/1 v k.ú. Slatina u Hradec Králové).
https://mapy.cz/s/kabaresosu500 000,00 Kč450 000,00 Kč2030Ing. Lucie Hartmanová11.05.2022 13:59
Ulice MarkovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Rekonstrukce ulice (včetně části napojení na cestu Barchůvek) v souvislosti s mateřskou školou v tomtéž místě.
Popis problému - Ulice je v havarijním stavu.

Hlavní přínosy projektu - Zřízení chybějících chodníků, zajištění odvodu dešťových vod, rekonstrukce zeleně. Zlepšení životního prostředí – prašnost apod. zejména pro mateřskou školu a obyvatele lokality.
https://mapy.cz/s/fujerebuga["Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]9 300 000,00 Kč8 900 000,00 Kč2030 Ing. Michal Jandík19.05.2022 9:49
ulice Na Barvínku - vybudování nové komunikaceOpravy komunikacíOpravy MK
Vybudování nové
komunikace v obytné zóně na ulici Na Barvínku, p.p.č. 990/2, 163/3, 997/4 k.ú.
Věkoše.
https://mapy.cz/s/cehuzepebu5 250 000,00 Kč5 000 000,00 Kčnení určenoTechnické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKDenisa Hurdálková19.05.2022 12:03
Ulice PiletickáOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Kompletní rekonstrukce ul. Piletická.

https://mapy.cz/s/mefenafopo500 000,00 Kč0,00 Kč2030Machaňová Alena Ing.10.05.2022 14:30
Ulice Pod StráníOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikacíPracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasila s doporučeními vzniklými ze studie úprav dopravního systému v ulici Pod Strání vzniklé na základě žádosti KMS o řešení této ulice –

Vybudovat normové „místo pro přecházení“ v místě změny vedení chodníku při napojení zaslepené komunikace k MŠ, doplnit v chodníku v celé trase ulice úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (varovné pásy, snížení obruby u místa pro přecházení, vodící linie). Řešit společně s opravou povrchu chodníků. Dle možností řešit případné umístění stožárů veřejného osvětlení takovým způsobem, aby umístění netvořilo překážku v chodníku (posunutí k okraji chodníku, bezpaticový typ, případné přesunutí do zeleného pásu).

Oblast severního konce ulice Pod Strání - zajistit volné rozhledového pole v křižovatce (rozhled vlevo) osazením svislého („B28 Zákaz zastavení“) i vodorovného dopravního značení („V12c žlutá čára“), v délce min. 20 m od hrany křižovatky (od začátku oblouku). Zvýšit přehlednost křižovatky vodorovným dopravním značením – nakolmení napojení ulice Pod Strání, vyznačení hrany napojení účelové komunikace za Albertem. Řešit přechod pro chodce (místo pro přecházení) přes jižní větev ulice Milady Horákové s napojením na chodník v ulici Pod Strání, se zajištěním normového rozhledu před přechodem (stavební opatření). Řešit plochy pro dočasné zastavení vozidel mimo profil komunikace na úrovni vstupu do základní školy (stavební opatření). Toto je možné umístěním oboustranných zálivů pro krátkodobé podélné zastavení osobních vozidel pro výstup (nástup) školáků při ulici Milady Horákové.
https://mapy.cz/s/darepesate["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2030Ing. Petr Voříšek19.05.2022 10:03
Ulice Pospíšilova a tř. SNPRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Byla zpracována studie - Rekonstrukce ulice Pospíšilova a tř. SNP ( 2014), která navrhuje nové řešení veřejného prostranství okolí křižovatky u Budvarky a dále celé tř. SNP včetně křižovatek, dopravy v klidu v navazujícím okolí, zeleně a mobiliáře. Projekt je možné rozdělit na dvě části.
V zásobníku dokumentace ke stavebnímu povolení projekt - Ulice /třída SNP za č. p. 581-6 - doprava v klidu.
https://mapy.cz/s/husotenafe["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]300 000,00 Kč0,00 Kč2030Rambousková Martina Ing.19.05.2022 9:03
Ulice Pražská tř.Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt

​Kompletní revitalizace ulice Pražská tř.

https://mapy.cz/s/demerukuna["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]185 450 000,00 Kč175 450 000,00 Kč2030Ing. Jan Sedunka16.05.2022 17:09
Ulice Prokopa HoléhoOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​Projekt iniciuje KMS Pražské Předměstí - Sever. Jedná se o dokončení oprav ulice Prokopa Holého, komunikace a chodníky.

https://mapy.cz/s/hunegoparu200 000,00 Kč0,00 Kč2030Čižmár Josef Ing.10.05.2022 14:35
Ulice PuškinovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Stavební úpravy Puškinovy ulice v úseku mezi okružními křižovatkami „Koruna“ a Riegrovo náměstí. Řešený prostor je významnou páteřní komunikací pro trasy linek DPMHK. Stavba navazuje na již zrealizovanou OK Koruna, Obchodní dům Aupark a OK Riegrovo náměstí. V prostoru ulice se nachází mnoho inženýrských sítí, které budou v rámci stavby na náklady správců obnoveny. Dojde k výměně povrchů komunikace, veřejného osvětlení, osazení nového mobiliáře. Stávající dřeviny budou doplněny o novou vegetaci.
https://mapy.cz/s/holukabeke["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]16 300 000,00 Kč15 800 000,00 Kč2030Knajflová Alena19.05.2022 12:04
Ulice ŘíčařovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Částečná rekonstrukce ulice
Říčařova po hranici Dětský Diagnostický Ústav a Střediska Výchovné Péče včetně chodníku na pravé straně v úseku od hřbitova (na úrovni diagnostického ústavu) směrem k ul. Petra Jilemnického.
https://mapy.cz/s/nozefafaha10 000 000,00 Kč9 000 000,00 Kč2030Ing. Lucie Hartmanová16.05.2022 17:08
Ulice TovárníOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce v ulici
Tovární v obytné zóně na p.p.č. 858/12 k.ú. Nový Hradec Králové.

https://mapy.cz/s/dusuberago10 000 000,00 Kč9 900 000,00 Kč0,00 Kč2030Ing. Hartmanová Lucie19.05.2022 9:05
Ulice U KorunyOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Stavební úpravy ulice U Koruny včetně přilehlých ploch. Jedná se o změnu dokončené stavby a její kompletní rekonstrukci, spočívající ve výměně povrchů, výměně osvětlení a osazení nového mobiliáře. Současně bude provedena obnova stávajících inženýrských sítí nebo případná přeložka. Náplní stavby je kompletní obnova uličního prostoru v celé jeho šíři.
https://mapy.cz/s/jovesunuze["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]35 805 000,00 Kč34 100 000,00 Kč2030Knajflová Alena19.05.2022 9:06
Ulice Úprkova a LhoteckáOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. připravuje rekonstrukci silnice III/29827, procházející ulicí Úprkova a Lhotecká po území městských částí Hradce Králové – Malšovice, Malšova Lhota. Tato rekonstrukce vyžaduje související investiční akci města Hradec Králové obsahující rekonstrukci chodníků a infrastruktury v navazujícím uličním prostoru zmíněné silnice.
https://mapy.cz/s/kehupumore["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]16 087 390,00 Kč15 587 390,00 Kč2030Burianová Pavlína Ing.10.05.2022 13:11
Ulice VážníRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Byla zpracována studie "Rekonstrukce ulice Vážní ve skladištní oblasti" (2014). Studie řeší možnosti úpravy stávající ulice Vážní s ohledem na zajištění bezpečné obslužné funkce z hlediska jednotlivých druhů dopravy, nákladní, automobilové, cyklistické pěší a dopravy v klidu včetně doplnění kvalitní zeleně.
https://mapy.cz/s/jahurufepe["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]131 684 032,00 Kč131 484 032,00 Kč2030Rambousková Martina Ing.19.05.2022 12:04
Ulice Vážní, Malá a Na DubechOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Na základě požadavku KMS Pouchov o zjednosměrnění ul. Malá z důvodu zamezení tranzitní dopravy ve směru z ul. Vážní do ul. Na Dubech vznikla technická studie od spol. Transconsult, která výše uvedené řeší a současně řeší výhledové poměry a přechody pro chodce na ul. Vážní.
https://mapy.cz/s/fehefocoro["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]6 210 000,00 Kč6 020 000,00 Kč2025Aubusová Gabriela10.05.2022 13:26
Ulice Za Kostelem a Za ZelárnouOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Obě komunikace jsou v současnosti obousměrné, směrově nerozdělené, vedené v intravilánu obce. Jsou vedeny ve stávající zástavbě rodinných domů. Jedná se o komunikace spíše účelové, užších profilů. Není zde možno a ani nutno budovat chodníky nebo cyklostezky. V obou jsou umístěny stožáry s veřejným osvětlením. V ulici Za Kostelem a části ulice Za Zelárnou je toto VO ve stáří cca 30-ti let. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace ulice Za Kostelem vyvstal požadavek na úpravu parkování u hřbitova. Prašná část komunikace Za Kostelem vedoucí od kostela mezi pozemkem sloužícím správě hřbitova a zahradnictvím a dále v pravém úhlu severovýchodním směrem k vyasfaltované části ulice Za Kostelem je určena k rekonstrukci. Projekt zahrnuje i úpravy parkování u kostela, dopravní režim, odvod povrchových vod nebo zasakování, rekonstrukci VO, možnost sadových úprav atd. Část ulice Za Kostelem, ve které je položen asfaltový povrch a ve které dochází k propadům povrchu bude opravena. Předmětem rekonstrukce převážně prašné ulice Za Zelárnou budou dopravní úpravy, způsob odvedení dešťových povrchových vod, event. rekonstrukce části VO. Sadové úpravy v této ulici vzhledem k její šířce nebudou možné.
https://mapy.cz/s/fovevojuza["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]0,00 Kč0,00 Kč2030Aubusová Gabriela19.05.2022 9:07
Ulice Zámostí - rekonstrukceOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​​Předmětem objektu je výstavba nové vozovky a napojení všech souvisejících okolních ulic. V rámci celkových úprav uličního prostoru bude nově zřízen jednostranný obousměrný chodník a parkovací stání. Stávající konstrukce vozovky se silně poškozeným krytem bude odstraněna v celém rozsahu včetně obrubníků a přilehlých chodníků.
V roce 2020 byla provedena oprava západní části ulice Zámostí mezi ul. Holubova a Úprkova. V návaznosti na to byla v roce 2021 zpracována studie na rekonstrukci ulice Zámostí v části Holubova - Přímská s důrazem na řešení zohledňující místění MŠ a ZŠ Úprkova a klimatické změny s aplikací prvků modrozelené infrastruktury, ochranu spodních vod, nakládání s dešťovou vodou, aplikace vhodných materiálů a stavebně technického řešení a zlepšení provázanosti ulice Zámostí s navazujícími plochami zeleně a vodních ploch.
https://mapy.cz/s/nusefatulu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]25 000 001,00 Kč25 000 000,00 Kč2030Ing. Alena Knajflová19.05.2022 9:08
Ulice ŽelivskéhoOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Rekonstrukce vozovky v ul. Želivského včetně přilehlého chodníku v délce cca 90 metrů.
https://mapy.cz/s/pekotopepo1 500 000,00 Kč1 450 000,00 Kč2030Ing. Lucie Hartmanová10.05.2022 13:51
Úprava infrastruktury navazující na most SvinaryOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​​Jedná se o dva úseky – jižní a severní předpolí nově vybudovaného mostu plk. Šrámka ve Svinarech. V jižním předpolí mostu bude řešen chodník vč. veřejného osvětlení vedený přes pozemek p. č. 218/2 k. ú. Svinary spojující nábřeží s ulicí Ostrovní a další infrastruktura spočívající v bezpečném napojení cyklistů a pěších z účelové komunikace do hlavního uličního prostoru silnice III/3082 dle studie. Stezka pro cyklisty navržená v tomto úseku bude řešena tak, aby končila před pozemkem p. č. 222/1 k. ú. Svinary. V severním předpolí mostu budou řešeny chodníky, místa pro přecházení a vodorovné dopravní značení upravující psychologickou přednost v křižovatce.
https://mapy.cz/s/juzekobamo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]1 800 000,00 Kč1 500 000,00 Kč2030 Ing. Michal Jandík19.05.2022 9:08
Velké náměstí - podzemní parkingDoprava v kliduSamostatný projekt

​Vybudování podzemního parkoviště pod Velkým náměstím.

Příprava studie proveditelnosti OHA

pozor na negativní stanovisko památkářů !!!!

https://mapy.cz/s/rofevevoko["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]201 000 000,00 Kč200 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Michaela Matoušová11.05.2022 8:24
Velké náměstí, Hradec Králové - rekonstrukceRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Rekonstrukce Velkého náměstí s napojením na Malé náměstí, Náměstí Jana Pavla II., Svatojánské náměstí a navazující ulice V Kopečku, Rokitanského, Franušova, Karla Tomana, Soukenická a Na Kropáčce, s napojením na ulice Špitálskou, Klicperovu, Úzkou a zaústění do ulic Zieglerova a Tomkova
https://mapy.cz/s/dehanorace["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]187 310 438,00 Kč180 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela12.05.2022 9:35
Vybudování městského distribučního centraZásobování městaMěkká opatření
​Předmětem tohoto projektu je vybudování městského distribučního centra pro koordinovanou distribuci zboží. Toto centrum by mělo být dobře dostupné po silniční síti mimo zastavěné území, ale zároveň by nemělo být příliš daleko od centra města, aby mohly být k jeho zásobování využity i nákladní jízdní kola. Vhodné umístění je zejména poblíž dálnice D11 a poblíž plánované severní tangenty.
10 020 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:17
Vyhrazené jízdní pruhy pro MHDIntegrovaný dopravní systémOpatření pro MHD
Záměr na dopravně exponovaných úsecích, kde v kongescích dochází k výraznému zdržování MHD a regionálních autobusů, zřídit vyhrazené jízdní pruhy pro MHD (+ IZS, sdílená IAD, taxi a cyklisty). S DP vytipovány potřebné úseky, bude se zadávat studie, která zřízení těchto VJP prověří.
https://mapy.cz/s/derecokuhu500 000,00 Kč200 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK17.05.2022 11:28
Vysokorychlostní železniční trať VRT Praha – Hradec Králové – Vratislav (Wrocław)Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
Projekt řeší vysokorychlostní železniční spojení mezi Prahou, Hradcem Králové a Polskem na území ČR. Zatímco v úseku mezi Prahou a Hradcem Králové je trasa částečně stabilizovaná, dále směrem do Polska se sleduje 6 variant, včetně různého způsobu obsluhy Hradce Králové.
https://mapy.cz/s/gagozeluvo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]20 020 000 000,00 Kč20 000 000 000,00 Kč2040Správa železnic, s.o. /SŽ11.05.2022 16:39
Výstavba přechodu pro chodce na křižovatce silnice I/35 s ulicí LesníBezbariérovost komunikacíOdstranění bariér v území
​Projekt doplňuje přechod pro chodce přes silnici I/35 s vysokými intenzitami dopravy a zvyšuje tak bezpečnost na významné pěší trase mezi Novým Hradcem Králové a Hradeckými městskými lesy.
0,00 Kč0,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:09
Vytvoření podmínek pro tzv. citylogistikuZásobování městaMěkká opatření
​Principem je, kromě vybudování městského distribučního centra, zejména vybudování dostatku vhodných stání pro zásobovací vozidla, míst pro parkování a uzamykání nákladních kol a síť cyklistických tras pro dosažení širšího centra z distribučního centra.
1 005 000,00 Kč1 000 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 12:11
Vytvoření pozice koordinátora mobility na MmHKMěstská správa dopravySamostatný projekt
​Vytvoření pozice koordinátora mobility na MmHK
https://mapy.cz/s/davogevofu105 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK13.06.2022 17:33
Zajištění pravidelné aktualizace PUMMěstská správa dopravySamostatný projekt
​Doporučená četnost aktualizace cca 1x za 3-5 let
255 000,00 Kč250 000,00 Kč250 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 13:14
Zastávka MHD Palachova + křižovatka Palachova a M. HorákovéIntegrovaný dopravní systémDoplňování zastávek MHD v území
​Nové stanoviště zastávky MHD pro novou trolejbusovou linku č. 4. Odstranění dopravních závad v křižovatce Palachova a M. Horákové a instalace SSZ.
https://mapy.cz/s/pagejulezu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 600 000,00 Kč6 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna17.05.2022 12:15
Zkapacitnění dopravy v klidu v Hradci Králové - Plotiště nad LabemDoprava v kliduParkoviště
​​​Ze strany KMS Plotiště nad Labem vzešel požadavek na řešení nedostatečných kapacit parkování ve dvou lokalitách této místní části - "U školy" a "U pošty". Na přelomu roku 2017/2018 bylo zpracováno zadání na pořízení studie, která navrhne dopravně organizační a stavebně technické řešení navýšení pakrovacích kapacit a odstranění dopravních závad s přidanou hodnotou zkvalitnění parteru (reprezentativnosti) daných lokalit. Tato studie byla zpracována v průběhu roku 2018 a odevzdána 8/2018.
Studie byla projednána se zástupci KMS a ti jako prioritu vnímají realizaci v lokalitě u ZŠ.
https://mapy.cz/s/cukozurozu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]8 500 000,00 Kč8 000 000,00 Kč2030Jan Sedunka19.05.2022 9:09
Zkapacitnění OK "Koruna"Řízení a regulace dopravyOrganizace dopravy
​V názorové mapě nejčastěji zmiňovaný podnět. Mezi možná řešení patří řízení provozu světelným signalizačním zařízením nebo změna organizace dopravy.
https://mapy.cz/s/gehapaduza3 200 000,00 Kč3 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK14.06.2022 11:55
Změna dopravního systému v ulici HrubínovaŘízení a regulace dopravyOrganizace dopravy
Na základě žádosti centra Prointepo o řešení dopravní situace v ulici Hrubínova, zejména před jejich vstupem, projednané na pracovní skupině náměstkyně primátora přikládáme sken situace úprav Hrubínovy ul. z PD „Labská kotlina II. – Studie dopravy v klidu“, která byla zpracována v roce 2002. Z uvedené studie bylo investičně řešeno pouze první parkoviště (30 míst) za domem č.p. 1459 – 1467. Navrhujeme z této situace vycházet (prodloužit kolmé parkování až k znázorněnému přechodu pro chodce a do parametry gigantické křižovatky včlenit malý kruhový objezd). Pouze přechod pro chodce by měl být změněn na místo pro přecházení a v prostoru před objektem PROINTEPO včlenit zvýšený prah, který v lokalitě zajistí zklidnění dopravy. Vše by mělo být překlopeno do nové PD, která bude realizována dle aktuálních norem.
https://mapy.cz/s/hucapejoku5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kčnení určenoTechnické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKIng. Petr Voříšek18.05.2022 14:44

Comments are closed.