DOKUMENTY

Plán udržitelné mobility města Hradec Králové

Brožura pro širokou veřejnost

   NOVÉ

Plán udržitelné mobility města Hradec Králové

Finální plán – textová část

   NOVÉ

Posouzení vlivu Plánu mobility na životní prostředí

Netechnické shrnutí SEA

Hluková zátěž – Návrhová část

Rozptylová studie

Rozptylová studie – přílohy

Návrhová část – textová část

V návrhové části jsou pro jednotlivé segmenty dopravy a pro celý dopravní systém navržena opatření, která naplňují schválenou vizi, její oblasti změn a strategické cíle. Opatření přispívají ke zlepšení životního prostředí a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pro všechny druhy dopravy ve městě.

 

Návrhová část – přílohy
Obsahuje převážně výkresové přílohy k návrhové části, včetně příloh
z dopravního modelu.

 

Vize Plánu udržitelné mobility města Hradec Králové do roku 2040

Vize Plánu mobility formuluje představu o budoucnosti městské mobility v roce 2040.

Analytická část – textová část
Obsahuje popis stávajícího stavu včetně sběru dopravních dat, průzkumu dopravního chování, problémové analýzy a souhrnné analýzy obsahující mimo jiné SWOT ANALÝZU, multimodální 4 stupňový dopravní model, rozptylové a hlukové mapovaní stávajícího stavu.

Analytická část – přílohy
Obsahuje převážně výkresové přílohy k analytické části.

Harmonogram projektu
Harmonogram obsahuje aktivity a výstupy plánu v souladu se Specifikací díla včetně fází, termínů plnění a participačních aktivit.

Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+
V roce 2019 město schválilo Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+, které zasazují vize, cíle a opatření strategického plánu města do aktuálního kontextu plánování mobility. Nastavují přístup a směřování dopravní politiky města v procesech plánování a rozhodování, od strategických dokumentů až po standardní městskou agendu. Jejich mottem je: „Doprava je důležitou, nikoli však určující, obslužnou složkou života města. Musí proto být koncipována tak, aby život ve městě usnadňovala a nikoli určovala. Plán mobility z těchto zásad vychází.

Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030
Dokument představuje základní orientaci rozvoje města Hradec Králové do roku 2030, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2013.

Územní plán města Hradec Králové
Odkaz na webové stánky města Hradec králové s odkazem na Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území.

Comments are closed.