O PROJEKTU

O PROJEKTU

Plán udržitelné městské mobility města Hradce Králové je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Příprava plánu bude vycházet z metodických postupů pro SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans – Plány udržitelné městské mobility), kde je patřičná pozornost věnována provázanosti a vyhodnocení dopadu opatření, stejně jako zapojení občanů i odborné veřejnosti při hledání optimálních řešení.

Plán mobility by měl přispět k trvale udržitelnému rozvoji města Hradce Králové. Založen má být na nových principech Plánu mobility, které nevnímají dopravu jako úzce technický obor, navíc limitovaný hranicemi města či kompetencemi úřadů.

Plán bude sledovat následující prioritní cíle:

● Zlepšení kvality života obyvatel

● Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí

● Snížení závislosti na individuální motorové dopravě včetně objemu zbytných každodenních cest

● Rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel

● Vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy

● Snížení hluku z dopravy, produkce CO2 a spotřeby energie

● Vyšší efektivitu přepravy osob i zboží

Hlavními charakteristikami Plánu udržitelné městské mobility města Hradce Králové budou:

● Dlouhodobá vize do roku 2040 a jasný implementační plán do roku 2030

● Úzká spolupráce města, kraje a odborníků všech ovlivněných oborů

● Zapojení široké veřejnosti do všech fází rozhodovacího procesu

● Rovnoměrný a integrovaný rozvoj všech módů dopravy za souběžné propagace „měkkých“ opatření

● Pravidelné monitorování definovaných ukazatelů, jejich analýza, vyhodnocení a publikování výsledků

● Zvážení externích nákladů pro všechny dopravní módy

Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se jedná o územní studii podle §30 stavebního zákona se zaměřením na prověření variant a důsledků (systémových, územních průmětů) řešení všech druhů dopravy v Hradci Králové s vazbou do regionálního zázemí. Tato dokumentace charakteru územní studie bude syntetickým materiálem.

Plán bude vycházet z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě i všech souvisejících problematikách (životní prostředí, demografie, ekonomika města). Zohlední vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní i evropské úrovni. Navazovat bude na zpracovaný „SUMF – strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy“ a rozpracuje přijaté „Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+“. Po jeho projednání se plán stane zastřešujícím dokumentem, který bude základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města. 

OBSAH

Plán bude zpracován v těchto částech:

Analýza – dokument reprezentující v plné podobě fázi A – Příprava a fázi B – Analýza, včetně východisek pro fázi C – Návrh.

Dopravní model – kompletní model v požadovaném rozsahu, předaný městu s návrhem koncepce

Návrh koncepce – dokument uzavírající fázi C před vyhodnocením SEA a sestavením akčního plánu

Finální plán – návrh koncepce doplněný o závěry procesu SEA a zpracovaný akční plán; po schválení v orgánech města reprezentuje tento dokument plán mobility ve všech krocích jeho přípravy

Brožura – netechnické shrnutí finálního plánu určené pro širší veřejnost

TVŮRČÍ TÝM PROJEKTU

Statutární město Město Hradec Králové:

 • Karel Vít – vedoucí odboru rozvoje města
 • Ivona Součková – projektový specialista
 • Karel Šimonek – referent dopravní koncepce
 • Jan Sedunka – referent dopravní koncepce
 • Petr Schiller – referent dopravní strategie
 • Petr Brůna – vedoucí odboru hlavního architekta

AFRY CZ:

 • David Pistora – projektový manager
 • Marek Šída – odborník na dopravní modelování
 • Hana Dvořáková – odborník na design
 • Pavel Kaňka – GIS
 • Martin Varhulík – internetová prezentace projektu
 • Matěj Petrouš – odborník na individuální a hromadnou dopravu
 • Martin Koukal – odborník na pěší a cyklistickou dopravu

Profesní spolupracovníci:

 • Integra Consulting s.r.o. – životní prostředí, SEA – Martin Smutný
 • ČVUT – fakulta dopravní – dopravní průzkumy – Martin Jacura, Petr Kumpošt
 • David Holman – poradce pro komunikaci

Comments are closed.