DOPRAVNÍ PRŮZKUMY

Plán mobility představuje pro město Hradec Králové strategický dokument, který na základě komplexní analýzy dopravních, ekonomických i demografických údajů stanoví opatření, jejichž realizace umožní uspokojení potřeb mobility lidí i firem ve městě a jeho okolí. Dokument klade důraz na udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života ve městě Hradci Králové.

V rámci zahájení prací na Plánu udržitelné mobility města Hradce Králové (dále „plán mobility“) byla ve Specifikaci díla naplánována na podzim roku 2020 série dopravní průzkumů, které jsou určeny především pro vytvoření stávajícího stavu (2020) makroskopického multimodálního dopravního modelu města Hradce Králové a zároveň jsou cenným zdrojem dat pro další analýzy v rámci plánu mobility. Cílem těchto rozsáhlých průzkumů je získat reprezentativní vzorek počtu vozidel na komunikacích, počtu cestujících v městské hromadné dopravě, počtu cestujících v železniční příměstské dopravě a zjistit počet cyklistů na cyklostezkách a v běžném provozu. Všechny průzkumy budou probíhat ve všedních dnech, abychom zjistili obvyklý provoz v běžný pracovní den. Výjimkou bude sčítaní cyklistů, kde jsou vybrány profily pro víkendové sčítání.

Plánovaná sčítání byla významně narušena druhou vlnou pandemie COVID 19. Restriktivní opatření (uzavření školních zařízení, omezení úředních hodin, práce na home office atd.) měla za následek významnou změnu přepravních vztahů zejména ve veřejné hromadné dopravě a získaná data by byla značně zkreslena a pro další využití do modelu značně nevhodná. Na podzim roku 2020 se stihly uskutečnit dva průzkumy, a to směrový průzkum a křižovatkový průzkum individuální dopravy. 

Průzkum

Ostatní plánované průzkumy, tj. průzkum městské hromadné dopravy, průzkum železniční dopravy a průzkum cyklistické dopravy budou provedeny v nejbližších možných termínech v jarních měsících roku 2021, až budou zrušena restriktivní opatření a bude umožněn volný pohyb osob. Posun termínu provedení sčítání by neměl mít negativní vliv na celkovou dobu zpracování plánu mobility.

Jak se mohli občané města Hradce Králové a jeho návštěvníci v říjnu 2020 potkávat na ulicích se sčítači a záznamovými zařízeními, tak se budou v jarních měsících potkávat se sčítači v prostředcích veřejné hromadné dopravy a na cyklostezkách. Termíny budou upřesněny dodatečně.   

Konkrétní údaje o sčítání

– Křižovatkové průzkumy – na vybraných křižovatkách byly osazeny kamery, které zaznamenaly vozidla, pěší a cyklisty, neboť na křižovatkách chceme zjistit údaje o všech druzích dopravy. Takto bylo vybaveno 50 křižovatek. Jedná se většinou o křižovatky vybavené světelnou signalizací a další křižovatky, kde je přednost v jízdě řešena dopravním značením. Jedná se například o křižovatky Pražská třída × Pardubická, U Koruny, Komenského × Mlýnská × Československé armády × Nezvalova.

– Směrový průzkum – průzkum proběhl na 42 stanovištích, která byla situována na hlavních vstupech do zájmového území (dálnice, silnice I. a II. tříd), na všech vstupech do území města a na vybraných místních komunikacích v centrální části města. Záznam všech projíždějících vozidel a jejich registračních značek byl proveden kamerovým záznamem, který byl následně vyhodnocen pomocí software. Výsledkem tohoto procesu je matice přepravních vztahů mezi měřenými profily a rozdělení všech vozidel do požadovaných kategorií.

Průzkumy odložené na jarní období roku 2021

– Průzkum městské hromadné dopravy – průzkum počtu cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy, vystupující a nastupující cestující budou sčítáni na 17 zastávkách (např. Muzeum, Lipky, Dům „L“). Dále budou využita data od Dopravního podniku města Hradec Králové, který provádí operativní sčítání cestujících autobusy, které má vybaveny automatickým sčítacím zařízením.

– Průzkumy železniční dopravy – bude zjišťován počet cestujících, včetně nastupujících a vystupujících na všech stanicích a zastávkách na území města a v zájmovém okolí. Dále budeme jednat s provozovateli vlakových spojů o získání dat o počtu cestujících z jejich sčítání. Budou to doplňková data pro dopravní model.

– Průzkum cyklistické dopravy – bude proveden na 45 profilech ve všední dny. Jako příklad uvádíme profily: Vrchlického, levý břeh Labe – Aldis, pravý břeh Labe – Smetanovo nábřeží. Víkendové sčítání bude provedeno na 10 profilech, kde je výskyt zejména víkendové dopravy. Jedná se většinou o turistické trasy podél Labe, v ulici U Náhonu. Dále budou sčítány významné cyklistické křižovatky, které jsou na cyklostezkách. Jedná se o 10 křižovatek. Jako příklad uvádíme Jez Hučák, náměstí Svobody.

Všechna zjištěná data budou anonymizována a všechny získané obrazové materiály budou určeny pouze pro potřeby vyhodnocení sčítání.

Předem děkujeme všem obyvatelům a návštěvníkům města a spolupráci. Čím kvalitnější data s Vaší pomocí nasbíráme, tím kvalitnější bude výsledek.

Se základními výstupy ze sčítání se budou moci občané seznámit na těchto webových stránkách plánu mobility.

Místa směrového průzkumu jsou na schématu vyznačena tečkami:

Směrový průzkum

Comments are closed.