Hradec jede. Jedete v tom taky?             

▲ Ing. Bc. Jiří BLÁHA,

Magistrát města Hradec Králové, 4. náměstek primátora, Oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města

Moderní město musí myslet dopředu a plánovat svoji budoucnost ve všech oblastech života. Oblast dopravy, přesněji řečeno městské mobility, patří k těm naprosto klíčovým. Město Hradec Králové proto rozjelo rozsáhlý projekt příprav plánu udržitelné městské mobility. Jako zpracovatele plánu vybralo společnost AFRY CZ. Proto jsme pro hlavního inženýra tohoto projektu Ondřeje Kypa a náměstka primátora Jiřího Bláhu, odpovědného za investice, územní plánování a rozvoj města připravili několik otázek.

▲ Ing. Ondřej KYP,

AFRY CZ, ředitel pro rozvoj a senior konzultant, Divize Infrastruktura CZ&SK

1) Pane inženýre Kype, dovolte mi parafrázovat otázku z Černých baronů: „A terazky mi povedztě, čo vy si predstavujetě pod takým slovom mobilita?“ Proč se v tomto případě hovoří o „mobilitě“, místo o „dopravě“?

Protože všechny druhy dopravy jsou v plánu mobility zpracovány ve vzájemné synergii, což v předchozích formátech koncepčních, ryze dopravních, dokumentů chybělo. Jedním z cílů dokumentace je změna myšlení obyvatel nad volbou dopravního prostředku, což předchozí dokumentace vůbec neřešily.  

I přes snahu o společný rozvoj všech dopravních systémů je plán udržitelné mobility zaměřen na snížení využití individuální automobilové dopravy.

2) Ambicí plánu mobility je přinutit nás všechny přesednout z auta na kolo či trolejbus?

Takto to určitě není. Nejde o revoluci. Cílem tohoto dokumentu je s pomocí řady odborníků i laické veřejnosti najít cestu pro taková řešení, která mají budoucnost, protože jsou dlouhodobě udržitelná. Místo „nucení“ bych raději hovořil o vytváření příležitostí a podmínek. Řešení automobilové dopravy musí odpovídat moderním trendům v řízení dopravy. Musí dojít k odvedení zbytné dopravy mimo území s obytnou zástavbou a zejména se musí obyvatelům nabídnout kvalitní alternativa k individuální automobilové dopravě. Zejména pro pohyb po městě.

3) Tým zpracovatelů plánu mobility nezná Hradec, obrazně řečeno, jen z rychlíku, ale i z auta, z MHD, z chodníků i ze sedla kola. Především umí získávat a analyzovat data, která o hradecké mobilitě vypovídají víc než jen osobní zkušenosti. Přesto se zeptám: jaké byste právě na základě té osobní zkušenosti uvedl vyloženě silné a vyloženě slabé stránky hradecké mobility?

Téma slabých a silných stránek bude zpracováno v rámci analytické části dokumentace formou SWOT analýzy. Ta pak bude jedním z podkladů pro tvorbu návrhové části dokumentace. Za silnou stránkou považuji nadšení obyvatel města pro cyklistickou dopravu i investice do cyklostezek a cyklotras a unikátně založený silniční systém dvou okruhů a radiálních silnic, který je ojedinělý v celé republice.  Naopak slabou stránkou je vysoká dopravní zátěž zejména tranzitní dopravou, která v posledních letech stále roste.

Otázky pro představitele města:

1) Pane náměstku, plán mobility nevzniká na zelené louce. Město přeci průběžně připravuje různé dopravní stavby, projekty, záměry …

To máte pravdu. Ale nejen město.  Nesmíme zapomínat ani na záměry Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železnic a Královehradeckého kraje. Vyhodnocovat se budou všechny již připravené a připravované záměry a projekty. A v potaz musíme vzít i strategické cíle města i v ostatních oblastech. Důvodem pořízení plánu mobility je právě potřeba analyzovat stav a všechny ty jednotlivé záměry společně. Na základě toho pak navrhnout a prosazovat strategii rozvoje všech dopravních systémů jako jednoho synergicky fungujícího celku.

2) I přes ten poměrně široký okruh odborníků, kteří s vámi na přípravě plánu spolupracují, důležitou roli při tvorbě strategických rozvojových plánů hraje vždy i zapojení veřejnosti. Dnešní doba je ale plná různých omezení a veřejným diskusím a setkávání s občany příliš nepřeje. Dokážete veřejnost do přípravy zapojit i za této situace?

I přes komplikace, které nám přinesla opatření proti šíření viru COVID19 považuji zapojení veřejnosti do projektu za reálné a velice důležité. S občany o Plánu mobility komunikujeme nyní primárně přes webovou stránku www.hradecjede.cz. Tam byla v první etapě umístěna i tzv. názorová mapa, jejímž prostřednictvím občané sdělovali svoje postřehy a podněty týkající se dopravy ve městě. Občané byli informováni prostřednictvím sociálních sítí i městského zpravodaje Radnice. Výsledek předčil očekávání odborníků a jen z této názorové mapy získali 639 záznamů přímo od občanů města. Nyní se vyhodnocují podněty jak laické, tak i odborné veřejnosti. Tím ale spolupráce s veřejností pochopitelně nekončí. Nadále je možné zasílat své podněty prostřednictvím webu hradecjede.cz, kde je pro komunikaci zřízena sekce diskuse. A doufáme, že v září, kdy bude dokončena analytická část plánu, již bude možné uspořádat i první živá setkání. V záloze máme ale i on-line varianty.

3) Jak práce na plánu mobility nyní pokračují a kdy budou první výstupy pro projednání s odbornou i laickou veřejností?

První výstupy budou veřejně prezentované na webu www.hradecjede.cz zhruba na konci letních prázdnin. Na tomto webu lze ale i průběžně získávat aktuální informace. Funguje totiž také jako platforma pro zasílání podnětů a připomínek odborné i laické veřejnosti. Každý takový podnět může být užitečný pro přípravu Plánu mobility a v konečném důsledku i pro město a jeho obyvatele.

Děkuji vám oběma za rozhovor. A ať hradecjede.cz!

David Holman

Comments are closed.