Jak probíhají dopravní průzkumy?             

Dopravní průzkumy jsou jedním ze základních zdrojů informací o tom, jak se vyvíjí intenzita dopravy na komunikacích a v prostředcích hromadné dopravy. Pochopitelně jsou i základem pro tvorbu tzv. multimodálního modelu dopravy v Hradci Králové. Jednotlivé strategické záměry města a dalších investorů v oblasti dopravy budou při přípravě návrhové části Plánu mobility posuzovány i na základě tohoto multimodálního modelu. Žádný dopravní mód, jinak řečeno, žádný způsob dopravy, nesmí být při plánování dlouhodobě udržitelné mobility opomenut, nebo podceněn.

Podmínky pro dopravní průzkumy v období protipandemických opatření nejsou právě ideální. Eufemisticky řečeno. Přesto se některé dopravní průzkumy podařilo uskutečnit ještě v době, kdy neplatila opatření vlády omezující mobilitu. Další průzkumy se ale musí přesunout na podzim.

Jedná se zejména o průzkumy na zastávkách a ve vozidel městské hromadné dopravy a průzkumy  železniční dopravy. Na podzim bude přesunut i průzkum cyklistické dopravy.

Obr. Výřez lokalit dopravních průzkumů:

Podívejme se podrobněji, jak takový dopravní průzkum vlastně probíhá.

Začátkem podzimu 2020 se uskutečnil Dopravní průzkum na křižovatkách.  Zásady takového průzkumu stanoví technické předpisy. Konkrétně TP189, „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“.

V každé z 50 křižovatek byla měření prováděna ve dvou časových intervalech (06:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00).   

Každá byla snímána pomocí jedné nebo více videokamer umístěných zpravidla na sloupech veřejného osvětlení ve výšce cca 4 m.

Obr. Ukázka pořízeného záběru na křižovatce ulic Gočárova třída a Střelecká.

Pořízené videozáznamy byly následně vyhodnoceny proškolenými sčítači. Sledoval se vždy směr jízdy vozidla a jeho příslušná kategorie. Obdobně byly sledovány i intenzity pěších proudů na jednotlivých přechodech pro chodce.

Výstupem za každou lokalitu byla matice intenzit pro každý směr a požadovanou kategorii dopravního prostředku nebo intenzit pěších proudů. Součástí výstupu bylo pro každou křižovatku i určení tzv. špičkové hodiny a přepočet nasčítaných hodnot na roční průměry denních intenzit (RPDI).

Dalším průzkumem, který se podařilo zrealizovat, byl tzv. směrový dopravní průzkum.

Ten se uskutečnil 24. září 2020 v čase od 06:00 do 18:00. Průzkum probíhal celkem ve 42 lokalitách rozdělených do 3 kordonů. Místa sčítání (tzv. profily) byla vybrána na hranici širšího území, na vstupech do města a několik dalších míst bylo vybráno i mezi městskými okruhy. Ve všech sledovaných lokalitách byl sběr dat prováděn pomocí záznamové techniky.

V každé lokalitě byla videotechnika umístěna vedle komunikace nebo na sloupu veřejného osvětlení tak, aby bylo možné zaznamenat skutečný počet vozidel, a to i v situacích, kdy by hustota provozu či světelné podmínky komplikovaly kvalitu záznamu.

Obr. Umístění videotechniky pro dopravní průzkum

Získané videozáznamy prošly automatickou analýzou specializovaným softwarem, který se běžně používá ke čtení registračních značek z videozáznamů. Z takto získaných údajů v rámci celé sledované oblasti byla nakonec vytvořena matice zdrojů – cílů cest, která zobrazuje počet vozidel v rámci celé doby měření, která mezi konkrétními dvěma body projela.

Součástí výstupů směrového průzkumu byl i profilový průzkum, neboť kromě směrování vozidel po komunikační sítí města bylo potřeba získat i profilové intenzity. Tj. počet vozidel, která jsou zaznamenána sčítacím zařízením v daném profilu komunikace, a to v obou směrech.

Ve všech sledovaných lokalitách byla pro každý směr zpracována tzv. variance dopravy. Ta vypovídá o tom, jak se vyvíjela intenzita dopravy během sčítacího dne, a to po 15 minutových intervalech.

Díky dopravním průzkumům získá magistrát města, stejně jako zpracovatel Plán mobility, AFRY CZ, cenné informace, které jsou důležitým kamínkem do mozaiky analytické části Plánu mobility.

-dh-

Obr. Průběh intenzit dopravy na silnici  I/37 u Elektrárny Opatovice ve směru do Hradce Králové – pracovní označení  M14IN .

Comments are closed.